[Trực tiếp] – Lập trình C# – Tạo cơ sở dữ liệu – kết nối Cơ sở dữ liệu với Visual Studio 20191. Cơ bản về Cơ sở dữ liệu và tạo CSDL trong SQL Server
2. Kết nối CSDL từ Visual Studio 2019 (VS 2019) thông qua đối tượng Data Entity Model
3. Một số câu lệnh trong Bài học
a. Tải bản cài đặt

b. cài đặt VS 2019
vs_community.exe –layout c:vslayout –add Microsoft.VisualStudio.Workload.ManagedDesktop –add Microsoft.VisualStudio.Workload.NetWeb –add Component.GitHub.VisualStudio –includeOptional –lang en-US
c. Kết nối CSDL
Scaffold-DbContext “Server=.;Database=FOOTBALL;Trusted_Connection=True;” Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer -OutputDir Model -Context “AdventureContext” -DataAnnotations

Xem thêm tại: hoặc

Nguồn: https://freecode.com.vn

Xem thêm bài viết khác: https://freecode.com.vn/cong-nghe-ai

Share: