Luận Văn Xác định hàm lượng ozon trong không khí ở Thành phố Cần Thơ

NP Tú Trinh

Well-Known Member
#1
Đề tài: Xác định hàm lượng ozon trong không khí ở Thành phố Cần Thơ


Luận văn dài 67 trang:

LỜI CẢM ƠN .i
NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ii
NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ PHẢN BIỆN iv
MỤC LỤC vi


CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ OZON .1
I Lược sử về sự phát hiện ozon: 1
II Sự hình thành ozon: 2
III Vai trò của lớp ozon: 3
IV Tính chất lý, hóa của ozon: .4
V Ứng dụng của Ozon: .6
VI Tác động của Ozon: 6
1. Sự phá hủy tầng Ozon (Hiện tượng thủng tầng ozon): .6
2. Tác động của sự suy giảm tầng ozon đối với sức bền vật liệu: 10
3. Tác động của sự suy giảm tầng ozon đối với chất lượng không khí: .10
4. Ozon và khói quang hoá: 10
5. Ảnh hưởng lên sức khỏe con người của ozon: 15
6. Ảnh hưởng của ozon lên thực vật: 17


CHƯƠNG II: TÌNH HÌNH KIỂM SOÁT OZON Ở VIỆT NAM VÀ THẾ GIỚI .18
I Tình hình kiểm soát ozon trên thế giới: 18
Bảo vệ tầng ozon nằm trong Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ: 24
II Tình hình kiểm soát ozon ở Việt Nam: 24
1. Điều tra khảo sát: 25
2. Xây dựng thực hiện các dự án loại trừ ODS: 25
3. Xây dựng và ban hành các văn bản pháp qui về bảo vệ tầng ozon: .26
4. Vận động cam kết tự nguyện và hợp tác bảo vệ tầng ozon: .26
5. Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức: .26
6. Những thách thức: .27
viCHƯƠNG III: CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH OZON TRONG KHÔNG KHÍ
XUNG QUANH 28
I Phương pháp xác định ozon dùng thuốc thử Indigo carmin: 29
II Phương pháp xác định ozon bằng nitrit: .30
III Phương pháp iod xác định ozon theo phương pháp quang phổ (Thuốc thử
N,N - Dimetyl p - phenylendiamin) : .30
IV Phương pháp phân tích ozon trong không khí theo phương pháp quang phổ
(dùng KI - đệm phosphat): .30
V Phương pháp phân tích ozon trong không khí theo phương pháp phát quang
hóa học (sử dụng KI – NaOH): 31
VI Xác định nồng độ khối lượng ozon - Phương pháp phát quang hoá học: .31
VII Phương pháp: Schobein – Thuốc thử Hồ tinh bột - xác định nồng độ ozon
trong môi trường không khí xung quanh .31


CHƯƠNG IV: PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN .32
I Phương pháp thực hiện: 32
II Phương tiện thực hiện: 33


CHƯƠNG V: XÁC ĐỊNH OZON TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ .34
I Phương pháp iod xác định ozon theo phương pháp so màu: 34
1. Nguyên tắc: .34
2. Dụng cụ và hoá chất: .34
3. Quy trình: 34
4. Tính toán: 36
5. Cách pha hóa chất sử dụng: .36
6. Các phương trình phản ứng: 37
II Phương pháp đối chứng bằng hồ tinh bột: 37
1. Nguyên tắc: .37
2. Dụng cụ và hóa chất: 37
3. Quy trình: 38
4. Tính toán: 39
III Điều kiện tự nhiên Thành phố Cần Thơ: 40
vii
IV Các nguồn gây ô nhiễm không khí chủ yếu ở Thành phố Cần Thơ: 40
V Chất lượng ozon trên địa bàn Thành phố Cần Thơ: .41
1. Quận Ninh Kiều: .42
2. Quận Bình Thủy: .43
3. Quận Cái Răng: .44
4. Nồng độ ozon giữa các quận: 45
5. Huyện Vĩnh Thạnh: .46
6. Nồng độ ozon giữa các huyện ngoại thành: 47
7. Nồng độ ozon tại các khu công nghiệp: 48
8. Nồng độ ozon giữa các quận, huyện, khu công nghiệp, điểm nền: .49


CHƯƠNG VI: THẢO LUẬN KẾT QUẢ .50

CHƯƠNG VII: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .54

TÀI LIỆU THAM KHẢO .56
 

Attachments

Thread starter Similar threads Forum Replies Date
NP Tú Trinh Sinh Học - Thực Phẩm 0
NP Tú Trinh Sinh Học - Thực Phẩm 0
NP Tú Trinh Sinh Học - Thực Phẩm 0
NP Tú Trinh Sinh Học - Thực Phẩm 0
NP Tú Trinh Sinh Học - Thực Phẩm 0
NP Tú Trinh Sinh Học - Thực Phẩm 0
NP Tú Trinh Sinh Học - Thực Phẩm 0
NP Tú Trinh Sinh Học - Thực Phẩm 0
NP Tú Trinh Sinh Học - Thực Phẩm 0
NP Tú Trinh Sinh Học - Thực Phẩm 0

Similar threads

#2
Ðề: Xác định hàm lượng ozon trong không khí ở Thành phố Cần Thơ

Tài liệu mua không đọc được
 
#3
Ðề: Xác định hàm lượng ozon trong không khí ở Thành phố Cần Thơ

Tài liệu : Xác định hàm lượng ozon trong không khí ở Thành phố Cần Thơ
Đã mua không đọc được
 

NP Tú Trinh

Well-Known Member
#4
Ðề: Xác định hàm lượng ozon trong không khí ở Thành phố Cần Thơ

tất cả các tài liệu không đọc được hoặc lỗi chúng tôi sẽ hoàn xu hoặc tiền lại cho các bạn . cảm ơn các bạn đã quan tâm xin cảm ơn
 
Khuyến mãi vps
Top