Tài Liệu Ứng dụng công nghệ thông tin

NP Tú Trinh

Well-Known Member
#1
Các doanh nghiệp ngành bảo hiểm Việt Nam nhất thiết phải đầu tư ứng dụng công
nghệ thông tin nhằm tăng cường hiệu quả kinh doanh, nhất là khi cánh cửa hội nhập
đang trước mắt. Tuy nhiên, không nên đầu tư nhảy vọt mà hãy đầu tư dần, có chọn lọc
và có chiến lược, kế hoạch cụ thể.
 

Similar threads

Khuyến mãi vps
Top