[Mod_4.x] [Tut vbb] Thêm xe tuần lộc và lời chúc trang trí noel vào vbb

#1
Demo: http://giaothuy.comHướng dẫn:

B1: Chèn code sau vào additional.css (vbb 4.x) hoặc Additional CSS Definitions (vbb 3.x)
Mã:
#bottom-giangsinhgt{position:fixed;bottom:0;right:0;}
B2: Chèn code sau vào footer:
Mã:
<!-- GiangSinh - GT -->
<div id="bottom-giangsinhgt">  <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,19,0" width="1260" height="100">
    <param name="movie" value="http://giaothuy.com/forum/giangsinh-gt.swf">
    <param name="quality" value="high">
    <param name="wmode" value="transparent">
    <embed src="http://giaothuy.com/forum/giangsinh-gt.swf" quality="high" wmode="transparent" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="1260" height="100"></embed>
  </object>
</div>
<!-- GiangSinh - GT -->

http://i1005.photobucket.com/albums/af173/Timac_2010/demo-13.png
 

Similar threads

Khuyến mãi vps
Top