Tài Liệu Toán kinh tế

NP Tú Trinh

Well-Known Member
#1
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
Km10 Đường Nguyễn Trãi, Hà Đông-Hà Tây
Tel: (04).5541221; Fax: (04).5540587
Website: http://www.e-ptit.edu.vn; E-mail: dhtx@e-ptit.edu.vn

NGÂN HÀNG ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN

HỌC PHẦN: TOÁN KINH TẾ

(60 tiết – 4 tín chỉ)

LOẠI 1 ĐIỂM :

Câu 1:

Trình bày: Mô hình toán học bài toán quy hoạch tuyến tính. Các tính chất cơ bản của

bài toán quy hoạch tuyến tính. Điều kiện tồn tại lời giải của bài toán quy hoạch tuyến tính.

Câu 2:

Anh (chị) hiểu thế nào là phương án? Phương án cực biên? Phương án tối ưu của bài

toán quy hoạch tuyến tính? Mô tả cấu trúc tập phương án của bài toán quy hoạch tuyến tính.

Câu 3:

Phát biểu tiêu chuẩn để một phương án của bài toán quy hoạch tuyến tính dạng chính

tắc tối ưu? Tại sao tiêu chuẩn tối ưu lại phát biểu đối với bài toán quy hoạch tuyến tính dạng

chính tắc mà không phát biểu ở dạng khác?

Câu 4:

Phát biểu và giải thích nội dung định lý cơ bản của phương pháp đơn hình.

Câu 5:

Nội dung lược đồ tổng quát (các bước chính) của thuật toán đơn hình giải bài toán quy

hoạch tuyến tính.

Câu 6:

Phát biểu mô hình toán học bài toán đối ngẫu của bài toán quy hoạch tuyến tính. Ý

nghĩa kinh tế của cặp bài toán đối ngẫu.

Câu 7:

Phát biểu mô hình toán học của bài toán vận tải đóng. Dạng bảng của bài toán vận tải đóng?

Câu 8:

Nội dung lược đồ tổng quát (các bước chính) của thuật toán thế vị giải bài toán vận tải đóng.

Câu 9:

Đồ thị hữu hạn là gì? Hãy mô tả một số yếu tố của đồ thị hữu hạn.

Câu 10:

1
 
Khuyến mãi vps
Top