Luận Văn Thiết kế các bài thí nghiệm cho chương trình thực tập hóa sinh

NP Tú Trinh

Well-Known Member
#1
Đề tài: THIẾT KẾ CÁC BÀI THÍ NGHIỆM CHO CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP HÓA SINH


Luận văn dài 131 trang:
MỤC LỤC

4LỜI CẢM ƠN 1
NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ 2
MỤC LỤC 4
TÓM TẮT NỘI DUNG 8
PHẦN MỞ ĐẦU 9
1.LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 9
2. MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI .9
3. GIẢ THIẾT CỦA ĐỀ TÀI .9
4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU .10
5. PHƯƠNG PHÁP VÀ PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN ĐỀ TÀI .10
5.1. Phương pháp 10
5.1.1. Phương pháp nghiên cứu lí luận .10
5.1.2. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn .10
5.2. Phương pháp thực hiện đề tài 10
6. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN ĐỀ TÀI .10
7. THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI .11
7.1. Thuận lợi .11
7.2. Khó khăn .11
PHẦN NỘI DUNG 11
1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA ĐỀ TÀI 11
1.1. Một số yêu cầu chung trong thực tập hóa sinh 11
1.1.1. An toàn trong phòng thí nghiệm .11
1.1.1.1. Mục tiêu 11
1.1.1.2. Mở đầu 11
1.1.1.3. Nhận thức về an toàn đối với những người làm thí nghiệm 12
1.1.1.4. An toàn về sử dụng thiết bị .12
1.1.1.5. An toàn về sinh học(Tránh nhiễm khuẩn trong phòng thí nghiệm) .13
1.1.1.6. An toàn về sử dụng hóa chất .14
1.1.1.7. An toàn về phòng chống cháy nổ 16
1.1.1.8. Kết luận .17
1.1.2. Cách sử dụng và bảo quản dụng cụ trong phòng thí nghiệm .18
1.1.2.1. Mục tiêu 18
1.1.2.2. Nội dung 18
1.1.2.3. Dụng cụ đo lường 18
1.1.2.4. Dụng cụ không thể đo lường .19
1.1.2.5. Bảo quản dụng cụ thủy tinh .20
1.1.3. Các đơn vị và hệ thống đo lường trong hóa sinh 20
1.1.3.1. Các đơn vị thường dùng 21
1.1.3.2. Chuyển đổi giữa các đơn vị cũ sang đơn vị SI và ngược lại .22
1.1.3.3. Lý do sử dụng đơn vị SI 22
1.1.4. Phương pháp cân 22
1.1.4.1. Tiêu chuẩn cân tốt và một số loại cân thông thường .22
1.1.4.2. Các phương pháp cân 22
1.1.4.3. Bảo quản cân .23
1.2. Thuốc thử trong phòng thí nghiệm 23
1.2.1. Hóa chất và đơn vị đo lường 23
1.2.2. Dung dịch và cách biểu thị nồng độ dung dịch 23
1.2.2.1. Dung dịch phần trăm .23
51.2.2.2. Nồng độ phân tử g/l .24
1.2.2.3. Nồng độ phân tử gam/Kg dung môi 24
1.2.2.4. Nồng độ đương lượng .24
1.2.3. Cách pha dung dịch phần trăm .24
1.2.4. Cách chuyển đổi dung dịch phần trăm sang dung dịch có nồng độ phân tử gam hay
nồng độ đương lượng .27
1.2.5. Một số dung dịch chuẩn độ 28
1.2.5.1. Những điểm cần chú ý .28
1.2.5.2. Dung dịch acid sulfuric nguyên chuẩn(49 gam H2SO4 trong một lít) .28
1.2.5.3. Dung dịch acid sulfuric 0,1N 30
1.2.5.4. Dung dịch acid clohiđric nguyên chuẩn 30
1.2.5.5. Dung dịch NaOH nguyên chuẩn(40 gam NaOH trong một lít) .30
1.2.5.6. Dung dịch kali pemanganat 0,1N(3,16 gam Kali pemanganat trong một lít) 31
1.2.5.7. Dung dịch natri hyposulfite 0,1N(24,8 gam Na2S2O3.5H2O trong một lít) 33
1.2.5.8. Dung dịch Iod(12,7 gam trong 1 lít) 34
1.2.5.9. Dung dịch hydroperoxide(H2O2) .34
1.2.5.10. Dung dịch đệm 35
1.2.5.11. Dung dịch đệm kalidihydrophosphat và natrihydrophosphat(4,94<PH<9,18) 35
1.2.5.12. Dung dịch đệm acid acetic và natri acetat(3,6<PH<5,6) .36
1.2.5.13. Một số chỉ thị màu thông thường 36
1.3. Lý thuyết sắc ký bản mỏng .37
1.3.1. Kiến thức tổng quát 37
1.3.1.1. Các chất hấp thu dùng trong sắc ký lớp mỏng 38
1.3.1.2. Dung môi giải ly 38
1.3.2. Các bước chuẩn bị sắc ký lớp mỏng .39
1.3.2.1. Chuẩn bị vi quản .39
1.3.2.2. Chấm mẫu lên tấm bản mỏng 39
1.3.2.3. Giải ly bản mỏng .41
1.3.3. Hiện hình các vết sau khi giải ly bằng phương pháp hóa học 41
1.3.4. Phun xịt dung dịch thuốc thử lên bản mỏng và xử lý kết quả 42
2. CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI .43
2.1. Điều kiện phòng thí nghiệm và thực trạng sinh viên .43
2.2. Mục tiêu của các bài thí nghiệm định tính hóa sinh 43
2.3. Chuẩn bị thí nghiệm 44
2.4. Tiến hành thí nghiệm .44
2.5. Theo dõi tiến trình thí nghiệm .44
2.5.1. Theo dõi tiến trình thí nghiệm 44
2.5.2. Rút ra kết luận và giải thích .44
3. CÁC ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU TRONG ĐỀ TÀI 44
3.1. Bài 1: Glucid .44
3.1.1. Tính chất của glucid .44
3.1.1.1. Định nghĩa .44
3.1.1.2. Monosaccharides .45
3.1.1.3. Oligosaccharides .51
3.1.1.4. Polisaccharides 52
3.1.2. Thực hành thí nghiệm 60
3.1.2.1. Phản ứng oxi hóa khử 60
3.1.2.2. Phản ứng màu 62
63.1.2.3. Phản ứng thủy phân .64
3.2. Bài 2: Amino acid và Protein 65
3.2.1. Tính chất .65
3.2.1.1. Định nghĩa .65
3.2.1.2. Cấu tạo của phân tử protein .66
3.2.2. Thực hành thí nghiệm 70
3.2.2.1. Phản ứng Ninhidrine .70
3.2.2.2. Phản ứng Xantoproteid 71
3.2.2.3. Phản ứng Pholia 72
3.2.2.4. Phản ứng Pauli 73
3.2.2.5. Phản ứng với thuốc thử Isatine 73
3.2.2.6. Phản ứng Sacaguchi 74
3.2.2.7. Phản ứng Biurea 74
3.2.2.8. Sắc ký lớp mỏng định tính hỗn hợp amino acid 75
3.3. Bài 3: Lipid .77
3.3.1. Tính chất 77
3.3.1.1. Định nghĩa .77
3.3.1.2. Phân loại 77
3.3.1.3. Lipid đơn giản .79
3.3.1.4. Lipid phức tạp .84
3.3.1.5. Vai trò sinh học của lipid đối với cơ thể .86
3.3.2. Thực hành thí nghiệm 86
3.3.2.1. Tính hòa tan của lipid 86
3.3.2.2. Ly trích Lecithine 87
3.3.2.3. Phản ứng tạo thành nhũ tương .87
3.3.2.4. Thủy phân lipid .88
3.3.2.5. Phản ứng màu của dầu mỡ 88
3.3.2.6. Xác định các chỉ số của dầu mỡ 89
3.4. Bài 4: Vitamine .92
3.4.1. Tính chất .92
3.4.1.1. Khái niệm chung .92
3.4.1.2. Cấu tạo hóa học, vai trò, chức năng sinh học, nhu cầu và nguồn cung cấp của các
vitamine hòa tan trong chất béo .92
3.4.1.3. Cấu tạo hóa học, vai trò, chức năng sinh học, nhu cầu và nguồn cung cấp của các
vitamine hòa tan trong nước .97
3.4.1.4. Vitamine trong lĩnh vực công nghệ sinh học .101
3.4.2. Thực hành thí nghiệm .101
3.4.2.1. Định tính vitamine B1 101
3.4.2.2. Định tính vitamine B1 với thuốc thử diazo 102
3.4.2.3. Phản ứng khử của vitamine B2(riboflavine) 102
3.4.2.4. Phản ứng của vitamine PP(B5-Acid Nicotinic nicotinamide) 103
3.4.2.5. Phản ứng định tính của vitamine B6(Piridoxine) .104
3.4.2.6. Phản ứng của vitamine C(Acid Ascorbic) .104
3.4.2.7. Phản ứng định tính vitamine A(Retinol) .105
3.4.2.8. Phản ứng của vitamine D(Calcipherol) .105
3.4.2.9. Phản ứng của vitamine E(Tocopherol) 105
3.5. Bài 5: Enzyme .106
3.5.1. Tính chất .106
73.5.1.1. Khái niệm về enzyme 106
3.5.1.2. Tên gọi và phân loại enzyme .106
3.5.1.3. Bản chất và đặc điểm của enzyme .107
3.5.1.4. Cấu tạo hóa học của enzyme .107
3.5.1.5. Tính đặc hiệu của enzyme .108
3.5.1.6. Cơ chế xúc tác của enzyme .109
3.5.1.7. Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng của enzyme 110
3.5.1.8. Ứng dụng của enzyme .112
3.5.2. Thực hành thí nghiệm .113
3.5.2.1. Định tính succinat hidrogenase .113
3.5.2.2. Định tính Lipa .114
3.5.2.3. So sánh xúc tác vô cơ và xúc tác enzyme trong phản ứng thủy phân tinh bột .115
3.5.2.4. Tính đặc hiệu của enzyme .116
3.5.2.5. Ảnh hưởng của nhiệt độ đến hoạt tính của amylase 116
3.5.2.6. Ảnh hưởng của PH đến hoạt tính của enzyme 117
3.6. Bài 6: Acid Nucleic .117
3.6.1. Tính chất 117
3.6.1.1. Cấu tạo hóa học của acid Nucleic .118
3.6.1.2. Cấu trúc, tính chất hóa học của acid nucleic .120
3.6.1.3. Acid Nucleic với công nghệ sinh học 124
3.6.2. Thực hành thí nghiệm .124
3.6.2.1. Tính hòa tan .124
3.6.2.2. Các phản ứng màu .126
3.6.2.3. Phản ứng thủy phân 127
KẾT LUẬN 129
1. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC CỦA ĐỀ TÀI .129
2. Ý NGHĨA THỰC TIỄN .129
3. NHỮNG HẠN CHẾ VÀ KHÓ KHĂN CỦA ĐỀ TÀI 129
TÀI LIỆU THAM KHẢO 130
 

Attachments

Similar threads

Khuyến mãi vps
Top