Luận Văn Thực phẩm chuyển gen có nguồn gốc thực vật (kèm ppt báo cáo)

NP Tú Trinh

Well-Known Member
#1
MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU . i
DANH MỤC BẢNG .v
DANH MỤC HÌNH vi
CHưƠNG 1:LỊCH SỬ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA THỰC PHẨM CHUYỂN GEN 1
1.1 Giới thiệu: 1
1.2 Lịch sử ra đời : .1
1.3 Tình hình phát triển thực phẩm chuyển gen trên thế giới và ở Việt Nam .3
1.3.1 Tình hình thế giới 3
1.3.2. Tình hình ở Việt Nam: .5

CHưƠNG 2:THỰC PHẨM CHUYỂN GEN CÓ NGUỒN GỐC TỪ THỰC VẬT 7
2.1 Định nghĩa 7
2.2. Những đặc tính mới của thực phẩm chuyển gen .7
2.2.1. Tăng tính kháng và thích nghi với môi trường .7
2.2.2. Nâng cao chất lượng sản phẩm: .11
2.3 Phương pháp chung và kỹ thuật cơ bản .13
2.3.1. Phương pháp chung 13
2.3.2. Kỹ thuật cơ bản: 14
2.4 Phương pháp kiểm tra và xác định thực phẩm chuyển gen .28
2.4.1. Phương pháp kiểm tra dựa vào DNA: 29
2.4.2. Phương pháp kiểm tra dựa vào protein: .35

CHưƠNG 3: AN TOÀN SINH HỌC ĐỐI VỚI THỰC PHẨM CHUYỂN GEN .39
3.1 Các quy định đối với thực phẩm chuyển gen .39
3.1.1. Định thư Cartagena về an toàn sinh học .39
3.1.2. Đánh giá rủi ro đối với thực phẩm chuyển gen 40
3.1.3. Quy định về ghi nhãn cho thực phẩm chuyển gen: 42
3.2 Các nhà khoa học, thực phẩm chuyển gen và người tiêu dùng 47

CHưƠNG 4: MỘT SỐ THÀNH TỰU VỀ THỰC VẬT CHUYỂN GEN 52
4.1 Golden rice (gạo vàng) – Thực phẩm chuyển gen của tương lai .52
4.1.1 Vitamin A ( Retinol, Axerotol, Xeroptol, Xerophtalmie) .52
4.1.1.1 Giới thiệu 52
4.1.2 Gạo vàng 1 .55
4.1.3 Gạo vàng 2 .57
4.2 Chuyển gen Anti – ACO giữ hoa lâu tàn và gen CryIA(c) kháng sâu vào cây hoa cúc [2] 59
4.2.1 Cơ sở khoa học và thực tiễn của việc chuyển gen vào cây hoa cúc 59
4.2.2 Phương pháp chuyển gen thông qua vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens .60
4.3 Chuyển gen cryIA(b,c) kháng sâu vào cây lúa thông qua vi khuẩn
Agrobacterium tumefaciens[2] .63
4.3.1 Cơ sở khoa học và thực tiễn của việc chuyển gen kháng sâu đục thân vào cây lúa 63
4.3.2 Tạo dòng lúa biến đổi gen kháng sâu đục thân qua trung gian A. tumefaciens
và chọn lọc bằng mannose 65

CHưƠNG 5: KẾT LUẬN .69
Tài liệu tham khảo .70
 

Attachments

Similar threads

Khuyến mãi vps
Top