Tài Liệu Những nét đặc trưng chủ yếu của captive

NP Tú Trinh

Well-Known Member
#1
Captive là một tổ chức bảo hiểm hay tái bảo hiểm do một công ty hay một nhóm công ty
không hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm lập ra để bảo hiểm các rủi ro của công ty mẹ
là chủ yếu. Captive đóng những vai trò sau đây: Một mặt, nó là một tổ chức tự bảo
hiểm được chính thức thành lập để bảo hiểm những rủi ro tần suất cao mà bản thân
công ty có thể chịu được một cách có hiệu quả; mặt khác, nó được sử dụng như một
công cụ cung cấp tài chính để xử lý những rủi ro tần suất thấp nhưng cấp độ nghiêm
trọng đặc biệt cao - những rủi ro không được bảo hiểm trên thị trường bảo hiểm truyền
thống.
 
Thread starter Similar threads Forum Replies Date
NP Tú Trinh Bảo Hiểm - Bất Động Sản 0
NP Tú Trinh Bảo Hiểm - Bất Động Sản 0
NP Tú Trinh Bảo Hiểm - Bất Động Sản 0
NP Tú Trinh Bảo Hiểm - Bất Động Sản 0
NP Tú Trinh Bảo Hiểm - Bất Động Sản 0
NP Tú Trinh Bảo Hiểm - Bất Động Sản 0
NP Tú Trinh Bảo Hiểm - Bất Động Sản 0
NP Tú Trinh Bảo Hiểm - Bất Động Sản 0
NP Tú Trinh Bảo Hiểm - Bất Động Sản 0
NP Tú Trinh Bảo Hiểm - Bất Động Sản 0

Similar threads

Khuyến mãi vps
Top