Luận Văn Nghiên cứu WebGis phục vụ du lịch

NP Tú Trinh

Well-Known Member
#1
[h=1]Nghiên cứu WebGis phục vụ du lịch[/h]
TÓM TẮT

GIS ra đời và được phát triển mạnh trong những năm gần đây. Cùng với sự bùng nổ về công nghệ của Internet, GIS cũng đã phát triển công nghệ cho phép chia sẽ thông tin thông qua mạng toàn cầu bằng cách kết hợp GIS và Web hay còn gọi là WebGIS. Bên cạnh đó, xu hướng chia sẻ dữ liệu, phát triển phần mềm trên công nghệ mã nguồn mở cũng đang được quan tâm ở các nước đang phát triển vì nhiều lợi ích mà nó mang lại. Vì thế, việc nghiên cứu ứng dụng WebGIS trên cơ sở mã nguồn mở sẽ mang lại khả năng chia sẻ thông tin địa lý rộng rãi cho các ngành.
Nội dung chính của đề tài là nghiên cứu về WebGIS, khả năng xây dựng ứng dụng WebGIS trên cơ sở mã nguồn mở, trên cơ sở đó ứng dụng xây dựng WebGIS phục vụ du lịch.
Kết quả của đề tài đã trình bày các nghiên cứu lý thuyết về WebGIS: phân loại, tìm hiểu các chiến lược phát triển WebGIS, tìm hiểu phần mềm xây dựng WebGIS trên cơ sở mã nguồn mở là MapServer và đã xây dựng ứng dụng WebGIS phục vụ du lịch thành phố Đà Nẵng.

MỤC LỤC
Chương một 1
MỞ ĐẦU 1
1 ĐẶT VẤN ĐỀ. 1
2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1
3 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 2
4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 2
Chương hai 4
NGHIÊN CỨU VỀ WEBGIS. 4
1 GIỚI THIỆU WEBGIS. 4
1.1 WebGIS là gì?. 4
1.2 Sơ đồ hoạt động của WebGIS. 4
1.3 Tiềm năng của WebGIS. 5
2 PHÂN LOẠI WEBGIS. 5
2.1 Theo kiến trúc. 5
2.2 Theo kỹ thuật 6
2.3 Theo dịch vụ. 7
3 CÁC CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN 11
3.1 Chiến lược Server side. 11
3.2 Chiến lược Client side. 12
3.3 Cung cấp các GIS Applets cho Client 12
3.4 Kết hợp và lai các chiến lược. 13
4 PHẦN MẾM MÃ NGUỒN MỞ MAPSERVER 13
Chương ba. 16
XÂY DỰNG WEBGIS PHỤC VỤ DU LỊCH 16
1 PHÂN TÍCH 16
1.1 Hiện trạng nhu cầu thông tin. 16
1.2 Phân loại thông tin. 16
1.3 Phân tích hệ thống và định hướng công nghệ. 17
2 THIẾT KẾ. 18
2.1 Thiết kế kiến trúc. 18
2.2 Thiết kế cơ sở dữ liệu. 20
2.3 Thiết kế chức năng. 35
2.4 Thiết kế giao diện. 37
3 XÂY DỰNG 43
3.1 Xây dựng các máy chủ cung cấp dịch vụ dữ liệu. 43
3.2 Xây dựng ứng dụng tích hợp dữ liệu và cung cấp web. 48
4 CÀI ĐẶT, THỬ NGHIỆM . 58
Chương bốn. 59
KẾT LUẬN 59
1 CÁC KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 59
2 HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI 59
TÀI LIỆU THAM KHẢO 60
PHỤ LỤC 61
PHỤ LỤC 1: GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG 61
PHỤ LỤC 2: GIAO DIỆN QUẢN TRỊ 72
PHỤ LỤC 3: PHỤ LỤC CÁC TỆP TIN CẤU HÌNH 76
 

Attachments

Similar threads

Khuyến mãi vps
Top