Luận Văn Nghiên cứu sản xuất bột trái cây từ nguyên liệu xoài

NP Tú Trinh

Well-Known Member
#1
ĐỀ TÀI: Nghiên cứu sản xuất bột trái cây từ nguyên liệu xoài

MỤC LỤC
Lời cảm tạ
Tóm lược
Mục lục
Danh sách bảng
Danh sách hình
CHƯƠNG I.ĐẶT VẤN ĐỀ

2.1.Sơ lược về nguyên liệu
2.2.Sơ lược về sấy phun
2.3.Quy trình tham khảo sản xuất bột xoài
CHƯƠNG III.PHƯƠNG TIỆN - PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM
3.1.Phương tiện thí nghiệm
3.2. Phương pháp thí nghiệm
CHƯƠNG IV.KẾT QUẢ - THẢO LUẬN
4.1.Kết quả phân tích thành phần của nguyên liệu
4.2.Kết quả khảo sát ảnh hưởng của nông độ chất khô nguyên liệu sấy và nhiệt độ sấy đến chất lượng sản phẩm
4.3.Kết quả khảo sát ảnh hưởng của tỉ lệ pha trộn sản phẩm sấy đến chất lượng dung dịch sản phẩm
4.4Kết quả khảo sát ảnh hưởng của tỉ lệ điều vị đến chất lượng cảm quan của bột xoài khi hòa tan
4.5.Kết quả khảo sát ảnh hưởng của bao bì và thời gian bảo quản đến chất lượng của bột sản phẩm
Kết quả phân tích thành phần của sản phẩm
CHƯƠNG V-KẾT LUẬN -ĐỀ NGHỊ
5.1.Kết luận
5.2.Đề nghị
TÀI LIỆU THAM KHẢO
 

Attachments

Similar threads

Khuyến mãi vps
Top