Báo Cáo Nghiên cứu sử dụng bọ xít bắt mồi (Orius sauteri Poppius, Coranus spiniscutis Reuter) và chế phẩm nấ

NP Tú Trinh

Well-Known Member
#1
Đề tài: Nghiên cứu sử dụng bọ xít bắt mồi (Orius sauteri Poppius, Coranus spiniscutis Reuter) và chế phẩm nấm Metavina (Metarhizium sp.) phòng chống sâu hại rau (sâu tơ, bọ nhảy, ) ở Gia Lâm – Hà Nội vụ Thu đông 2007


Phần 1: mở đầu
1.1. Đặt vấn đề
1.2. Mục đích và yêu cầu của đề tài
Phần 2: tổng quan vấn đề nghiên cứu
2.1. Những nghiên cứu trên thế giới
2.1.1. Những nghiên cứu về thành phần sâu hại rau họ hoa thập tự và thiên địch của chúng.
2.1.2. Những nghiên cứu về bọ nhảy hại rau họ hoa thập tự Phyllotreta striolata Fabricius và biện pháp phòng trừ
2.1.3. Những nghiên cứu về sâu tơ hại rau họ hoa thập tự Plutella xylostella Linnaeus và biện pháp phòng trừ
2.1.4. Những nghiên cứu về bọ xít bắt mồi.
2.1.5. Những nghiên cứu về Metarhizium
2.2. Những nghiên cứu trong nước
2.2.1. Những nghiên cứu về thành phần sâu hại rau họ hoa thập tự và thiên địch của chúng
2.2.2. Những nghiên cứu về bọ nhảy hại rau họ hoa thập tự Phyllotreta striolata Fabricius và biện pháp phòng trừ
2.2.3. Những nghiên cứu về sâu tơ hại rau họ hoa thập tự Plutella xylostella Linnaeus và biện pháp phòng trừ
2.2.4. Những nghiên cứu về bọ xít bắt mồi
2.2.5. Những nghiên cứu về Metarhizium
Phần 3: Nội dung và phương pháp nghiên cứu
3.1. Đối tượng, vật liệu, địa điểm và thời gian nghiên cứu
3.1.1. Thời gian và địa điểm nghiên cứu

3.1.2. Đối tượng nghiên cứu
3.1.3. Vật liệu và dụng cụ nghiên cứu
3.2. Nội dung nghiên cứu
3.3. Phương pháp nghiên cứu
3.3.1. Phương pháp nghiên cứu ngoài đồng ruộng
3.3.2. Phương pháp nghiên cứu trong phòng thí nghiệm
3.3.3. Các chỉ tiêu theo dõi và các công thức tính toán
3.3.4. Phương pháp xử lý số liệu
4.1. Tình hình sản xuất rau cải tại HTX Đặng Xá - Gia Lâm - Hà Nội
4.2. Thành phần sâu hại rau họ hoa thập tự và thiên địch của chúng tại HTX Đặng Xá - Gia Lâm - Hà Nội vụ Thu đông 2007
4.2.1. Thành phần sâu hại rau họ hoa thập tự tại HTX Đặng Xá - Gia Lâm vụ Thu đông 2007
4.2.2. Thành phần thiên địch của sâu hại rau tại HTX Đặng Xá - Gia Lâm vụ Thu đông 2007
4.3. Đặc điểm hình thái học, sinh học của Coranus spiniscutis Reuter
4.3.1. Đặc điểm hình thái học của Coranus spiniscutis Reuter
4.3.2. Đặc điểm sinh học của Coranus spiniscutis Reuter
thích các con mồi có kích thước nhỏ bé tương đương kích thước cơ thể.
4.5. Đặc điểm hình thái học, sinh học của sâu tơ Plutella xylostella (L.)
4.5.1. Đặc điểm hình thái học của sâu tơ Plutella xylostella (L.)
4.5.2. Thời gian phát dục của sâu tơ Plutella xylostella (L.)
4.6. Đặc điểm hình thái học, sinh học của bọ nhảy Phyllotreta striolata (F.)
4.6.1.Đặc điểm hình thái học của bọ nhảy Phyllotreta striolata (Fabricius)
4.6.2. Thời gian phát dục của bọ nhảy Phyllotreta striolata (Fabricius)

4.6.3. Kết quả khảo nghiệm xử lý chế phẩm Metavina 10DP phòng chống sâu non bọ nhảy trong phòng thí nghiệm
4.7.Đánh giá hiệu quả sử dụng Orius sauteri Poppius và chế phẩm Metavina 10DP phòng chống sâu tơ, bọ nhảy trong sản xuất rau an toàn tại Đổng Xuyên - Đặng Xá - Gia Lâm - Hà Nội vụ Thu đông 2007
4.7.1. Diến biến mật độ sâu tơ Plutella xylostella (L.) trên các công thức thí nghiệm trồng cải bắp
4.7.2. Diến biến mật độ bọ nhảy Phyllotreta striolata (Fabricius) trên các công thức thí nghiệm trồng cải bắp
4.7.3. Diễn biến mật độ sâu non bọ nhảy trong đất hại cải bắp
4.7.4. Mối quan hệ giữa bọ xít bắt mồi Orius sauteri Poppius và sâu tơ Plutella xylostella (L.) theo giai đoạn của cải bắp
4.7.5. Diễn biến mật độ sâu tơ Plutella xylostella (L.), bọ nhảy Phyllotreta striolata (Fabr.) trên các công thức thí nghiệm ruộng trồng cải xanh
4.7.6. Đánh giá hiệu quả kinh tế trên các công thức thí nghiệm ruộng trồng cải bắp, cải xanh tại điểm nghiên cứu
Phần 5: kết luận và đề nghị
5.1. Kết luận
5.2. Đề nghị
 

Attachments

Thread starter Similar threads Forum Replies Date
NP Tú Trinh Sinh Học - Thực Phẩm 0
NP Tú Trinh Sinh Học - Thực Phẩm 0
NP Tú Trinh Sinh Học - Thực Phẩm 0
NP Tú Trinh Sinh Học - Thực Phẩm 0
NP Tú Trinh Sinh Học - Thực Phẩm 0
NP Tú Trinh Sinh Học - Thực Phẩm 0
NP Tú Trinh Sinh Học - Thực Phẩm 0
NP Tú Trinh Sinh Học - Thực Phẩm 0
NP Tú Trinh Sinh Học - Thực Phẩm 0
NP Tú Trinh Sinh Học - Thực Phẩm 0

Similar threads

Khuyến mãi vps
Top