Báo Cáo Ứng dụng quy trình B2004 – 32 – 66 xử lý và tái chế rơm rạ trên đồng ruộng thành phân hữu cơ bón cho

NP Tú Trinh

Well-Known Member
#1
Đề tài: Ứng dụng quy trình B2004 – 32 – 66 xử lý và tái chế rơm rạ trên đồng ruộng thành phân hữu cơ bón cho lúa xuân trên đất phù sa sông Hồng


MỤC LỤC

PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1
1.1 Tính cấp thiết của đề tài 1
1.2. Mục tiêu nghiên cứu. 2
PHẦN II: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 3
2.1. Tổng quan về cây lúa. 3
2.1.1. Nguồn gốc lịch sử và cây lúa. 3
2.1.2. Vai trò của lúa gạo trong đời sống con người 4
2.1.3. Tình hình sản xuất lúa trên thế giới 5
2.1.4. Tình hình sản xuất lúa ở Việt Nam 7
2.1.5. Nhu cầu về phân bón trong thâm canh lúa ở Việt Nam 9
2.1.6. Kết quả nghiên cứu về phân bón hữu cơ cho cây lúa ở Việt Nam 11
2.2 Tổng quan về quy trình xử lý phế thải hữu cơ và tái chế thành phân bón cho cây trồng. 15
2.2.1 Cơ sở khoa học xử lý phế thải hữu cơ. 15
2.2.2. Kết quả các quy trình xử lý phế thải hữu cơ thành phân hữu cơ ở Việt Nam 17
2.2.3. Kết quả của quy trình xử lý tàn dư thực vật nói chung và rơm rạ nói riêng tái chế thành phân hữu cơ bón cho đất và cây trồng ở Việt Nam. 18
PHẦN III: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 20
3.1 Đối tượng nghiên cứu. 20
3.2 Nội dung nghiên cứu. 20
3.3 Phương pháp nghiên cứu. 21
3.3.1 Phương pháp điều tra. 21
3.3.3 Ứng dụng quy trình xử lý tàn dư thực vật trên động ruộng bằng chế phẩm vi sinh vật của đề tài B2004 -32-46 ĐHNN Hà Nội. 21
3.3.4 Phương pháp phân tích. 21
3.3.6 Phương pháp phân tích và xử lý số liệu. 24
PHẦN IV: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 25
4.1 Kết quả điều tra tàn dư thực vật cây lúa sau thu hoạch vụ mùa 2008 của địa bàn nghiên cứu. 25
4.1.1. Sơ lược về Trạm khảo nghiệm giống cây trồng và phân bón huyện Văn Lâm tỉnh Hưng Yên. 25
4.1.2 Khối lượng rơm rạ ở Trạm khảo nghiệm giống cây trồng và phân bón huyện Văn Lâm. 27
4.2. Xử lý và tái chế rơm rạ trên đồng ruộng thành phân hữu cơ theo quy trình xử lý của đề tài B2004 – 32 – 66. 28
4.2.1 Quy trình xử lý. 28
4.2.2. Diễn biến nhiệt độ của đống ủ trong vòng 30 ngày. 30
4.2.3 Kết quả phân tích tàn dư cây lúa trước và sau khi ủ (30 ngày) 31
4.2.4 Chất lượng của phân hữu cơ chế biến từ tàn dư rơm rạ. 32
4.3 Kết quả bước đầu tính toán lượng phân hữu cơ được ra sau khi ủ rơm rạ. 34
4.4. Kết quả phân tích tính chất nông hóa đất trước thí nghiệm 35
4.5 Hiệu quả của phân hữu cơ tái chế từ rơm rạ trên cây lúa vụ xuân năm 2009. 36
4.5.1. Ảnh hưởng của phân RR đến các yếu tố sinh trưởng và phát triển của giống lúa Khang Dân 18. 36
4.5.2 Ảnh hưởng của phân hữu cơ tái chế từ rơm rạ đến các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất giống lúa Khang Dân 18. 43
4.4.3 Hiệu quả kinh tế của phân hữu cơ tái chế từ rơm rạ bón cho giống lúa Khang Dân 18. 48
PHẦN V: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 50
5.1 Kết luận. 50
5.2. Đề nghị 51
 

Attachments

Thread starter Similar threads Forum Replies Date
NP Tú Trinh Sinh Học - Thực Phẩm 0
NP Tú Trinh Sinh Học - Thực Phẩm 0
NP Tú Trinh Sinh Học - Thực Phẩm 0
NP Tú Trinh Sinh Học - Thực Phẩm 0
NP Tú Trinh Sinh Học - Thực Phẩm 0
NP Tú Trinh Sinh Học - Thực Phẩm 0
NP Tú Trinh Sinh Học - Thực Phẩm 0
NP Tú Trinh Sinh Học - Thực Phẩm 0
NP Tú Trinh Sinh Học - Thực Phẩm 0
NP Tú Trinh Sinh Học - Thực Phẩm 0

Similar threads

#2
Ðề: Ứng dụng quy trình B2004 – 32 – 66 xử lý và tái chế rơm rạ trên đồng ruộng thành phân hữu cơ bón cho lúa xuân trên đất phù sa sông Hồng

sao tải tài liệu về mà không mở được vậy bạn
 

quan_tso

New Member
#3
Ðề: Ứng dụng quy trình B2004 – 32 – 66 xử lý và tái chế rơm rạ trên đồng ruộng thành phân hữu cơ bón cho lúa xuân trên đất phù sa sông Hồng

sao tải tài liệu về mà không mở được vậy bạn
Tài liệu này hiện tại bị lỗi, Ban Quản Trị sẽ cố gắng đưa bài lên cho bạn.
Thanks bạn.
 
Khuyến mãi vps
Top