[Mod_4.x] Mod Lô Đề Online cho VBB

#1
Mở đầu:


Cuối cùng thì cũng có nhân tài xuất hiện và làm chúa cứu thế cho các bạn thèm khát MOD này đã lâu (cảm ơn bạn nyu - sinhvienit.net đã chia sẻ)


Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách cài đặt, cách sửa lỗi, cách thay đổi hệ thống tiền của MOD.


Bước 1 - Cách cài đặt:


_Download Mod và Data tại đây


_Giải nén ra sẽ có 2 folder: lode + data.


_Upload folder lode lên ngang hàng index.php


_Import 3 file .sql trong folder data vào Database của forum.


_Mở admincp -> Plugins & Products -> add new plugins và thiết lập như sau:Mã:
Product: vBulletin
Hook Location: Forumhome_complete
Title: autoCheck
Execution Order: 5
Plugin PHP Code:

include("lode/function.php");
$ngayhomqua=strtotime(date("d-m-Y ", mktime(0, 0, 0, date("m"),date("d")-1,date("Y")))."20:00");
$ngayhomnay=strtotime(date("d-m-Y"). "19:00");
$gio|=date("H");
$phut=date("i");
$dateline=strtotime("now");
$motdiemlo=findcauhinh(1);
$trunglo=findcauhinh(2);
$trungde=findcauhinh(3);
$xien2=findcauhinh(4);
$xien3=findcauhinh(5);
$xien4=findcauhinh(6);
$xien5=findcauhinh(7);
$findtt=mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT noidung FROM lode_cauhinh WHERE loaicauhinh=3 LIMIT 1"));
$tentiente=$findtt['noidung'];
if($gio>=20)
$query=mysql_query("SELECT * FROM lode_play WHERE thoigianchoi BETWEEN $ngayhomqua AND $ngayhomnay ORDER BY lohayde DESC");
else if($gio==19 && $phut>=45)
$query=mysql_query("SELECT * FROM lode_play WHERE thoigianchoi BETWEEN $ngayhomqua AND $ngayhomnay ORDER BY lohayde DESC");
else if($gio<19)
$query=mysql_query("SELECT * FROM lode_play WHERE thoigianchoi >  $ngayhomqua-86400 AND thoigianchoi < $ngayhomnay-86400 ORDER BY  lohayde DESC");
if(isset($query)){
$checksolandanh=@mysql_num_rows($query);
if($checksolandanh>0){
  while($result=mysql_fetch_array($query)){
  $playuserid=$result['userid'];
  $findten=mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT username FROM user WHERE userid=$playuserid LIMIT 1"));
  $playusername=$findten['username'];
  $thoigianchoi=$result['thoigianchoi'];
  $danhcon=$result['danhcon'];
  $sotientrung=$result['sotienchoi']*$trungde;
  $sotientrunglo=$result['sodiemchoi']*$trunglo;
  $playid=$result['playid'];
  $trungthuong=$result['trung'];
  $ande=0;
  $anlo=0;
if($result['lohayde']==1){
    if($danhcon==$scgdb)
    $ande++;
    if($ande>0){
  if($trungthuong==0){
    $queryupdate1=mysql_query("UPDATE user SET money=money+$sotientrung WHERE userid=$playuserid");
    $queryupdate2=mysql_query("UPDATE lode_play SET trung=1 WHERE playid=$playid");
    }
    }


  }
else{
  $sodiem=$result['sodiemchoi'];
  $soxien=sizeof(explode(",",$danhcon));
  if($soxien==1){
  foreach($dshsc as $value){
    if($danhcon==$value)
    $anlo++;
    }
  if($anlo>0){
    if($trungthuong==0){
    $sotientrunglonhay=$sotientrunglo*$anlo; 
    $queryupdate1=mysql_query("UPDATE user SET money=money+$sotientrunglonhay WHERE userid=$playuserid");
    $queryupdate2=mysql_query("UPDATE lode_play SET trung=1 WHERE playid=$playid");
    }
    }
  }
  else{
  $dayloxien=explode(",",$danhcon);
  for($f=0;$f<$soxien;$f++){
    foreach($dshsc as $value){
      if($dayloxien[$f]==$value)
      $anlo++;
      }
    }
  if($anlo>$soxien) {
    $sodiem=$result['sodiemchoi'];
    if($soxien==2)
    $sotientrungloxien=$xien2*$sodiem;
    if($soxien==3)
    $sotientrungloxien=$xien3*$sodiem;
    if($soxien==4)
    $sotientrungloxien=$xien4*$sodiem;
    if($soxien==5)
    $sotientrungloxien=$xien5*$sodiem;
    if($trungthuong==0){
    $queryupdate1=mysql_query("UPDATE user SET money=money+$sotientrungloxien WHERE userid=$playuserid");
    $queryupdate2=mysql_query("UPDATE lode_play SET trung=1 WHERE playid=$playid");
    }
    }
  }
  }
  }
  }
  }


Plugin is Active: Yes

_Chạy đường dẫn http://webcuaban.com/lode/index.php để chơi.


_Chạy đường dẫn http://webcuaban.com/lode/control.php để thiết lập cấu hình.


_Vậy là xong bước 1.


Bước 2 - Cách sửa lỗi với các forum có URL dạng http://webcuaban.com/forum/index.php :_Mở file lode/connect.php, tìm:
Mã:
chdir("$root/");

_Thay bằng:
Mã:
chdir("$root/forum/");

_Tiếp tục tìm:
Mã:
require("$root/global.php");

_Thay bằng:
Mã:
require("$root/forum/global.php");

_Vậy là xong bước 2.


Bước 3 - Cách thay đổi hệ thống tiền của game như ý muốn:Mặc định của MOD lode kết hợp với KBank, vậy nếu các bạn sử dụng VBCredits thì làm như sau:


_Mở admincp -> Plugins & Products -> Plugin Manager -> Mở lại Plugin autoCheck của Bước 1 khi nãy, tìm:
Mã:
money

_Thay toàn bộ bằng:
Mã:
credits

_Mở file lode/index.php, tìm:
Mã:
$sotienhienco=$userinfo['[COLOR=#ff0000]money[/COLOR]'];

_Thay chỗ màu đỏ bằng:
Mã:
[COLOR=#ff0000]credits[/COLOR]

_Làm tương tự với các đoạn sau:
Mã:
$queryupdate=mysql_query("UPDATE  user  SET  [COLOR=#FF0000]money[/COLOR]=[COLOR=#FF0000]money[/COLOR]-$sotien  WHERE userid=$userid");

Mã:
$queryupdate=mysql_query("UPDATE  user  SET  [COLOR=#FF0000]money[/COLOR]=[COLOR=#FF0000]money[/COLOR]-$sotienbitru  WHERE userid=$userid");

Mã:
$sotienhienco=$userinfo['[COLOR=#FF0000]money[/COLOR]'];

Mã:
$queryupdate=mysql_query("UPDATE  user  SET  [COLOR=#FF0000]money[/COLOR]=[COLOR=#FF0000]money[/COLOR]-$sotien  WHERE userid=$userid");

Mã:
$queryupdate=mysql_query("UPDATE  user  SET  [COLOR=#FF0000]money[/COLOR]=[COLOR=#FF0000]money[/COLOR]-$sotienbitru  WHERE userid=$userid");

_Lưu ý trong file index.php đó có mấy đoạn:
Mã:
<img src=img/[COLOR=#FF0000]money[/COLOR].png border=0 />

_Các bạn giữ nguyên là money không thì nó sẽ không hiển thị hình đâu nhé.


_Vậy là xong bước 3.


Có khó khăn gì các bạn có thể thắc mắc ở nguồn bài viết này.

Demo vừa cài xong: Đánh lô đề online
Yahoo hỗ trợ: vip01667790762https://lh4.googleusercontent.com/-...Af8/ZVdu45fWcnE/s1262/Hsvforum.vn---lode3.jpg
https://lh5.googleusercontent.com/-...Afw/4BUfxad-bps/s1194/Hsvforum.vn---lode1.jpg
https://lh6.googleusercontent.com/-...AAf0/xUo00iqiZYw/s912/Hsvforum.vn---lode2.jpg
 
Khuyến mãi vps
Top