Tài Liệu Luật kinh doanh

NP Tú Trinh

Well-Known Member
#1
Luật kinh doanh

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
Km10 Đường Nguyễn Trãi, Hà Đông-Hà Tây
Tel: (04).5541221; Fax: (04).5540587
Website: 0Hhttp://www.e-ptit.edu.vn; E-mail: 1Hdhtx@e-ptit.edu.vn

NGÂN HÀNG ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN

HỌC PHẦN: LUẬT KINH DOANH

(45 tiết – 3 tín chỉ)

LOẠI 1 ĐIỂM :

Câu 1 :
Phân tích những quy định của luật kinh doanh về chủ thể?

Câu 2 :
Phân tích những dấu hiệu của hành vi kinh doanh?

Câu 3 :
Tại sao nói doanh nghiệp nhà nước là thành phần kinh tế giữ vai trò chủđạo?

Câu 4 :
Anh (chị) hiểu như thế nào về vốn điều lệ? vốn pháp định của doanh nghiệp?
Cho ví dụ?

Câu 5 :
Tại sao pháp luật lại có những quy định về việc tổ chức lại công ty? Theo anh
chị quy định này có cần thiết không?

Câu 6 :
Theo anh (chị) quyền và nghĩa vụ của thành viên công ty luôn tương ứng với
cơ sở nào? Cho ví dụ?

Câu 7 :
Tại sao nói doanh nghiệp tư nhân là loại hình doanh nghiệp không có tư cách
pháp nhân?

Câu 8 :
Anh (chị) hiểu như thế nào về câu phát biểu "Mọi hợp đồng đều là sự thỏa

thuận nhưng không phải thỏa thuận nào cũng tạo nên hợp đồng "

LOẠI 2 ĐIỂM :

Câu 1 :
So sánh các loại thành viên của công ty hợp danh?

1
 

Similar threads

Khuyến mãi vps
Top