[Questions] Lỗi khi sử dụng antiddos.php để hạn chế ddos

Hungnm87

New Member
#1
Mình dùng file antiddos.php để hạn chế ddos và cấu hình như sau:

+file .htaccess:
PHP:
RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http(s)?://(www\.)?forum.domain.com [NC]
RewriteRule !antiddos.php http://forum.domain.com/antiddos.php?%{REQUEST_URI} [QSA]
+file antiddos.php :
Code:
PHP:
<?php
$text=$HTTP_SERVER_VARS['QUERY_STRING'];
$text = preg_replace("#php\&#si",'php?',$text);
echo '<center><a href=http://forum.domain.com'.$text.'>[Click vao day]</a><br>de vao dien dan.</center>';
?>
Khi đánh địa chỉ
http://forum.domain.com thì chạy ra trang antiddos.php --> Thành công ( Url lúc đó là : http://forum.domain.com/antiddos.php?/

Nhưng khi đánh địa chỉ

http://forum.domain.com/forum.php thì ko chạy ra trang antiddos.php( đã xóa cache và test với 3 trình duyệt là IE,FX,Chorme) mà nó vào thẳng luôn diễn đàn.

Nếu vào thẳng bằng 1 link bất kì ví dụ như :

http://forum.domain.com//thong-bao-112/ thì nó cũng vào thằng luôn mà ko chạy qua trang antiddos.php

Diễn đàn có sử dụng VBB SEO 3.5.1

Xin hỏi mọi người đó là lỗi gì,mình config sai ở chỗ nào
Mong được hỗ trợ
Cảm ơn mọi người
 
Khuyến mãi vps
Top