Tài Liệu Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

NP Tú Trinh

Well-Known Member
#1
Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
Km10 Đường Nguyễn Trãi, Hà Đông-Hà Tây
Tel: (04).5541221; Fax: (04).5540587
Website: http://www.e-ptit.edu.vn; E-mail: dhtx@e-ptit.edu.vn

NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI HẾT HỌC PHẦN

HỌC PHẦN: LỊCH SỬĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

(60 tiết – 4 tín chỉ)

1. Trình bày:

1.1. Cuộc khủng hoảng về con đường cứu nước đầu thế kỷ XX của Việt Nam?

1.2. Quá trình tìm tòi con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc.

1.3. Nội dung cơ bản của đường lối cứu nước của Nguyễn Ái Quốc được thể hiện trong
tác phẩm “ đường cách mệnh”

2. Trình bày nội dung cơ bản, ý nghĩa của Cương lĩnh chính trịđầu tiên của Đảng Cộng
sản Việt Nam ?

3. Trình bày tiến trình nhân thức và phát triển về lý luận đường lối chủ trương cách
mạng Việt Nam của Đảng trong giai đoạn 1930 - 1935:

3.1. Nội dung cơ bản của Luận cương chính trị ( 10/1930 ) của ĐảngCộng sản Đông
Dương.

3.2. Chỉ thị ngày 18/11/1930 của Ban thường vụ trung ương Đảng.

3.3. Thư gửi các Đảng bộ các cấp của Ban thường vụ trung ương Đảng ngày 9/12/1930.

3.4. Chương trình hành động của Đảng CSĐD năm 1932.

3.5. Nghị quyết của Ban lãnh đạo hải ngoại tháng 6/1934.

3.6. Nghị quyết chính trị của Đại hội đại biểu Đảng lần thứ nhất tháng 3/1935

4. Trình bày tiến trình nhân thức và phát triển về lý luận đường lối chủ trương cách
mạng Việt Nam của Đảng trong giai đoạn 1936 -1941:

4.1 Trình bày hoàn cảnh lịch sử và nội dung cơ bản, ý nghĩa của Hội nghị BCH Trung
ương Đảng tháng 11/1939 ( lần thứ 6).

4.2. Trình bày hoàn cảnh lịch sử và nội dung cơ bản, ý nghĩa của Hội nghị BCH Trung
ương Đảng tháng 11/1940 ( lần thứ 7) .

4.3. Trình bày hoàn cảnh lịch sử và nội dung cơ bản, ý nghĩa của Hội nghị BCH Trung
ương Đảng tháng 5/1941 ( lần thứ 8).

5. Trình bày những thuận lợi, khó khăn, những chủ trương biện pháp của Đảng và chủ
tịch Hồ Chí Minh từ tháng 9/1945 đến tháng 12/1946 để bảo vệ thành quả cách mạng
Tháng Tám

1
 
Khuyến mãi vps
Top