Tài Liệu Kinh tế chính trị

NP Tú Trinh

Well-Known Member
#1
Kinh tế chính trị

TỔNG CÔNG TY BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------------- -------------------------------

NGÂN HÀNG ĐỀ THI

Môn: KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC-LÊNIN

PHẦN A

DÙNG CHO ĐÀO TẠO HỆĐẠI HỌC TỪ XA NGÀNH ĐTVT VÀ CNTT (5 NĂM)

THỜI GIAN : 120 phút

MỖI ĐỀ HAI CÂU ( một câu loại 1và một câu loại 2)

LOẠI 1:

1. Phân tích khái niệm và mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển kinh tế xã hội. Lấy ví
dụ và cho giải pháp khắc phục khi tăng trưởng kinh tế không phát triển cùng chiều với tiến bộ
kinh tế và tiến bộ xã hội.

2. Phân tích hai điều kiện ra đời và phát triển nền sản xuất hàng hoá. Từđó liên hệđể thấy tính tất
yếu khách quan của việc phát triển kinh tế thị trường ở Việt nam hiện nay.

3. Giá trị của hàng hoá được tính như thế nào? Phân biệt giá trị của hàng hoá và giá cả của hàng
hoá. Trong các yếu tố tác động đến việc hình thành giá cả thì yếu tố nào là quyết định nhất.

4. Phân tích nội dung và yêu cầu của quy luật giá trị. Cho ví dụ về sự vi phạm quy luật này trong
sản xuất và trao đổi hàng hoá.

5. Phân tích hàng hoá sức lao động và sự khác nhau giữa hàng hoá này với hàng hoá thông thường.
Vì sao phân tích hàng hoá sức lao động là chìa khoá để giải quyết mâu thuẫn của công thức
chung của tư bản?

6. Phân tích quá trình sản xuất ra giá trị thặng dư và những kết luận (nhận xét) từ quá trình đó. Tại
sao nói sản xuất giá trị thặng dư là quy luật kinh tế cơ bản của chủ nghĩa tư bản?

7. Trình bày sự hình thành lợi nhuận bình quân và giá cả sản xuất. ý nghĩa lý luận và thực tiễn của
việc nghiên cứu vấn đề này?

8. Nêu các đặc điểm kinh tế cơ bản của chủ nghĩa tư bản độc quyền. Tại sao nói sự thống trị của
độc quyền thay thế cho sự thống trị của tự do cạnh tranh là bản chất kinh tế của chủ nghĩa tư bản
độc quyền?

9. Phân tích nguyên nhân ra đời và bản chất của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước. Cho biết sự
giống nhau và khác nhau giữa chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà
nước?

10. Phân tích những thành tựu và giới hạn của chủ nghĩa tư bản. Từđó chỉ ra xu hướng vận động của
chủ nghĩa tư bản.

1
 

Similar threads

Khuyến mãi vps
Top