Tài Liệu Kinh doanh quốc tế

NP Tú Trinh

Well-Known Member
#1
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
Km10 Đường Nguyễn Trói, Hà Đông-Hà Tây
Tel: (04). 41221; Fax: (04). 40587
Website: http://www.e-ptit.edu.vn; E-mail: dhtx@e-ptit.edu.vnNGÂN HÀNG ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN
HỌC PHẦN: KINH DOANH QUỐC TẾ
( 60 Tiết - 4 ĐVHT)

LOẠI 1 ĐIỂM:

1. Trình bày khái niệm và vai trò của hoạt động kinh doanh quốc tế?

2. Trình bày cơ sở hình thành hoạt động kinh doanh quốc tế?

3. Trình bày đặc trưng của hoạt động kinh doanh quốc tế?

4. Kể tên các lĩnh vực kinh doanh quốc tế?

5. Kể tên các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh quốc tế?

6. Trình bày vai trò của thương mại quốc tế?

7. Dịch vụ quốc tế và các hoạt động kinh doanh quốc tế?

8. Các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái?

9. Trình bày khái niệm và phân loại đầu tư quốc tế?LOẠI 2 ĐIỂM:

1. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh quốc tế?

2. Phân tích các nguyên tắc và hình thức biểu hiện của chính sách thương mại quốc tế?

3. Phân tích những nhân tố ảnh hưởng đến việc thu hút nguồn vốn FDI của Việt Nam?

4. Trình bày các hình thức thâm nhập thị trường thế giới?

5. Phân tích nội dung của chiến lược thâm nhập thị trường thế giới?

6. Phân tích nội dung của chiến lược định giá cạnh tranh?

7. Phân tích nội dung của chiến lược khuyến mãi để tăng trưởng trên thị trường?

8. Phân tích nội dung của chiến lược phát triển thị trường quốc tế ?

9. Phân tích nội dung của chiến lược tăng trưởng hội nhập?LOẠI 3 ĐIỂM:

Câu 1. Giả sử hàm cầu và hàm cung về sản phẩm X của Việt Nam như sau:

QDX = 280 -20 PX

QSX = 40 + 20 PX

Trong đó P tính bằng USD, Q tính bằng triệu sản phẩm
X X

Cho biết giá thế giới về sản phẩm X là 3USD,

a/ Xác định giá cả và sản lượng cân bằng khi chưa có ngoại thương?

b/ Cho biết tình hình thị trường sản phẩm X khi có thương mại tự do.

1
 
Khuyến mãi vps
Top