Luận Văn Khảo sát sự lưu tồn của tuyến trùng (Aphelenchoides besseyi) trên cây huệ trắng (Polianthes tuberosa

NP Tú Trinh

Well-Known Member
#1
Đề tài: KHẢO SÁT SỰ LƯU TỒN CỦA TUYẾN TRÙNG (Aphelenchoides besseyi) TRÊN CÂY HUỆ TRẮNG (Polianthes tuberosa Linn.) VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ


BAI LUẬN DAI 57 TRANG BAO GỒM : MỤC LỤC
Cảm tạ iv
Tóm lược .v
Mục lục vi
Danh sách hình viii
Danh sách bảng ix
Mở đầu 1
CHƯƠNG 1: LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU 2
1.1 TUYẾN TRÙNG .2
1.1.1 Lịch sử phát hiện Aphelenchoides besseyi .2
1.1.2 Chu kỳ đời sống của Aphelenchoides besseyi 4
1.1.3 Khả năng nuôi cấy của Aphelenchoides besseyi .5
1.1.4 Cơ sở định loài của Aphelenchoides besseyi .6
1.1.5 Biện pháp phòng chống tuyến trùng 7
1.2 CÂY HUỆ (Tulinathes tuberosa) 10
1.2.1 Đặc điểm chung .10
1.2.2 Phân loại 10
1.2.3 Kỹ thuật trồng 11
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP 15
2.1 PHƯƠNG TIỆN 15
2.1.1 Thời gian và địa điểm 15
2.1.2 Phương tiện 15
2.2 PHƯƠNG PHÁP 15
2.2.1 Thu thập mẫu .15
2.2.2 Phương pháp đánh giá chỉ số bệnh 16
2.2.3 Nghiên cứu ở phòng thí nghiệm 17
2.2.3.1 Xác định sự hiện diện của tuyến trùng Aphelenchoides besseyi
và khả năng lưu tồn trên cây huệ .17
2.2.3.2 Phương pháp nhuộm .18
2.2.3.3 Phương pháp đếm mật số tuyến trùng 18
2.2.4 Bố trí thí nghiệm nhà lưới .19
2.2.5 Xử lý số liệu 20
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ THẢO LUẬN .21
3.1 XÁC ĐỊNH SỰ HIỆN DIỆN CỦA TUYẾN TRÙNG
TRÊN CÂY HUỆ 21
3.1.1 Sự hiện diện và mật số của tuyến trùng trên bông 21
3.1.2 Sự hiện diện của tuyến trùng trên lá 25
3.1.3 Sự hiện diện của tuyến trùng trên củ .25
3.1.4 Sự hiện diện của tuyến trùng trên rễ 27
3.1.5 Sự hiện diện của tuyến trùng trong mô 27
3.2 KHẢ NĂNG LƯU TỒN CỦA TUYẾN TRÙNG A.BESSSEYI 28
3.2.1 Khả năng lưu tồn của tuyến trùng trên bông . 28

vi i
3.2.2 Khả năng lưu tồn của tuyến trùng trên củ 29
3.3 HIỆU QUẢ CỦA BIỆN PHÁP BÓC BỎ LỚP LÁ KHÔ
CỦA THÂN CỦ KẾT HỢP XỬ LÝ NƯỚC NÓNG
ĐỐI VỚI SỰ LƯU TỒN CỦA TUYẾN TRÙNG
A.BESSEYI TRÊN CỦ HUỆ .31
3.4 ẢNH HƯỞNG CỦA BIỆN PHÁP BÓC BỎ LÁ KHÔ
KẾT HỢP VỚI XỬ LÝ NƯỚC NÓNG ĐẾN
SỰ TĂNG TRƯỞNG CỦA CÂY HUỆ .33
3.4.1 Chiều cao thân lá .33
3.4.2 Trọng lượng thân lá, số lá, sức sống . 34
CHƯƠNG 4:KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 37
4.1 KẾT LUẬN 37
4.2 ĐỀ NGHỊ .37

ix
DANH SÁCH BẢNG
Bảng Tên bảng Trang
1 Mật số trung bình tuyến trùng A.besseyi trên các nhóm bông .23
2 Mật số tuyến trùng A.besseyi trung bình của 4 loại bông
trích được ở các thời gian .24
3 So sánh mật số tuyến trùng giữa 4 vị trí trên thân củ 27
4 So sánh mật số tuyến trùng giữa phần tươi và khô trong thân củ 27
5 Mật số tuyến trùng trên bông khô ở các thời gian 29
6 Mật số của tuyến trùng A.besseyi trong củ đã được phơi 2 tháng 30
7 Mật số tuyến trùng trung bình giữa các nghiệm thức .33
8 Các chỉ tiêu tăng trưởng về trọng lượng, số lá và
chiều cao trung bình của các nghiệm thức .35

viii
DANH SÁCH HÌNH
Hình Tên hình Trang
1 Phát hoa có nhiều cấp độ bông .21
2 Các giai đoạn của bông tươi: (a) nụ không có triệu chứng,
(b) nụ có triệu chứng, (c) bông búp, (d) bông nở. . 22
3 Biểu đồ mật số tuyến trùng ly trích được ở các thời gian 24
4 Củ huệ được cắt ra thành nhiều phần nhỏ để quan sát
sự hiện của tuyến trùng:
(a): bao gồm củ chính và thân củ (1 + 2 + 3 + 4 = thân củ)
(b): bao gồm phần lá tươi = T1+T2+T3+T4 và lá khô = K1+K2+K3+K4 .25
5 Bông huệ (a) và phát hoa (b) đã để khô 28
6 Củ huệ không bóc bỏ lá khô (hàng trên) và bóc bỏ lá khô (hàng dưới)
trước khi trồng . 32
7 Cây huệ được bóc bỏ lá khô và không bóc bỏ lá khô
(xử lý nước nóng 30 phút): (a) sau khi nhổ, (b) còn trong chậu . 34
8 Biểu đồ thể hiện chiều cao cây huệ ở các nghiệm thức theo thời gian . 34
9 Củ huệ ở nghiệm thức: (a) không bóc bỏ lá khô và (b) bóc bỏ lá khô 35
 

Attachments

Thread starter Similar threads Forum Replies Date
NP Tú Trinh Sinh Học - Thực Phẩm 0
NP Tú Trinh Sinh Học - Thực Phẩm 0
NP Tú Trinh Sinh Học - Thực Phẩm 0
NP Tú Trinh Sinh Học - Thực Phẩm 0
NP Tú Trinh Sinh Học - Thực Phẩm 0
NP Tú Trinh Sinh Học - Thực Phẩm 0
NP Tú Trinh Sinh Học - Thực Phẩm 0
NP Tú Trinh Sinh Học - Thực Phẩm 0
NP Tú Trinh Sinh Học - Thực Phẩm 0
NP Tú Trinh Sinh Học - Thực Phẩm 0

Similar threads

#2
Ðề: Khảo sát sự lưu tồn của tuyến trùng (Aphelenchoides besseyi) trên cây huệ trắng (Polianthes tuberosa Linn.) và biện pháp phòng trừ

admin ơi , file load về mở ko được, bạn xem lại giùm nha.
 
Khuyến mãi vps
Top