Luận Văn Khảo sát hoạt tính enzyme amylase trích ly từ mầm lúa và so sánh với enzyme amylase thương mại

NP Tú Trinh

Well-Known Member
#1
Đề tài: Khảo sát hoạt tính enzyme amylase trích ly từ mầm lúa và so sánh với enzyme amylase thương mại


Luận văn dài 56 trang:
CHƯƠNG 1.ĐẶT VẤN ĐỀ
1.1.Đặt vấn đề
1.2.Mục tiêu nghiên cứu
Chương 2.LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU
2.1.Giới thiệu chung về nguyên liệu
2.2.Giới thiệu chung về enzyme amylase
2.3.Cấu trúc phân tử enzyme amylase
2.4.Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động của enzyme
2.5.Đặc tính và cơ chế tác dụng
2.6.Các phương pháp xác định hoạt tính của enzyme
2.7.Ứng dụng của enzyme amylase
CHƯƠNG 3.PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM
3.1.Phương tiện thí nghiệm
3.2.Nội dung và phương pháp thí nghiệm
CHƯƠNG 4.KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
CHƯƠNG 5.KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
 

Attachments

Thread starter Similar threads Forum Replies Date
NP Tú Trinh Sinh Học - Thực Phẩm 0
NP Tú Trinh Sinh Học - Thực Phẩm 1
NP Tú Trinh Sinh Học - Thực Phẩm 0
NP Tú Trinh Sinh Học - Thực Phẩm 0
NP Tú Trinh Sinh Học - Thực Phẩm 0
NP Tú Trinh Sinh Học - Thực Phẩm 0
NP Tú Trinh Sinh Học - Thực Phẩm 0
NP Tú Trinh Sinh Học - Thực Phẩm 0
NP Tú Trinh Sinh Học - Thực Phẩm 0
NP Tú Trinh Sinh Học - Thực Phẩm 0

Similar threads

#2
Ðề: Khảo sát hoạt tính enzyme amylase trích ly từ mầm lúa và so sánh với enzyme amylase thương mại

Khảo sát hoạt tính enzyme amylase trích ly từ mầm lúa và so sánh với enzyme amylase thương mại, mua mà kilobook.com.rar
k có nội dung j hết , nhiều lần như zậy rồi, bó tay!

 
Khuyến mãi vps
Top