[Help] Giúp mình đọc code trang này với

KidCNT

Well-Known Member
#1
Mình đọc code v1vn.com nhưng giờ nó bảo vệ kĩ quá, phải dùng cURL mới đọc được, nhưng cái thư viện libcURL.net thì ko ổn, vì ko thể đọc kiểu multi thread được, và đọc rất chậm (mình đọc image mà mãi nó mới load đc 1 cái poster). Đây là đoạn code mình dùng httprequest để đọc các trang của v1vn.com nhưng ko đọc được, bạn nào có giải pháp giúp mình với:

PHP:
      string url="http://v1vn.com/xem-phim/";
      CookieContainer container = new CookieContainer();
      HttpWebRequest request = (HttpWebRequest)WebRequest.Create(url);
      request.UserAgent="Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US) AppleWebKit/534.13 (KHTML, like Gecko) Chrome/9.0.597.98 Safari/534.13";
      request.Accept="application/xml,application/xhtml+xml,text/html;q=0.9,text/plain;q=0.8,image/png,*/*;q=0.5";
      request.Headers.Add("Accept-Encoding:gzip");
      request.Headers.Add("Accept-Language:vi-VN,vi;q=0.8,fr-FR;q=0.6,fr;q=0.4,en-US;q=0.2,en;q=0.2");
      request.ContentType="application/x-www-form-urlencoded";
      request.KeepAlive = true;
      request.Referer = "http://v1vn.com/xem-phim/";
      container.Add(new Cookie("cech-fw", "1", "/", "v1vn.com"));
      request.CookieContainer = container;
      HttpWebResponse response = (HttpWebResponse)request.GetResponse();
      StreamReader s = new StreamReader(response.GetResponseStream());
      MessageBox.Show(s.ReadToEnd());
 

Similar threads

Khuyến mãi vps
Top