Tài Liệu Giải pháp phát triển thị trường bảo hiểm với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế

NP Tú Trinh

Well-Known Member
#1
NGUYỄN KIM PHÚ (1)
Công ty Bảo hiểm Sài Gòn
Với số ít kiến thức và kinh nghiệm trong quá trình kinh doanh bảo hiểm tại Bảo Việt, chúng tôi xin đóng góp
một phần nào nhận thức của cá nhân nhằm góp phần giúp cho buổi hội thảo được thành công và thị trường
bảo hiểm Việt Nam ngày càng phát triển.
I.
ĐÁNH GIÁ QUAN ĐIỂM CỦA CHÍNH PHỦ TRONG VIỆC PHÁT TRIỂN THỊ
TRƯỜNG BẢO HIỂM
Cùng với sự mở rộng kinh tế thị trường, thu hút nguồn lực đầu tư của nước ngoài, phát triển kinh tế – xã hội,
Chính phủ cũng rất quan tâm và đánh giá cao đến việc phát triển thị trường bảo hiểm một cách toàn diện,
lành mạnh nhằm đáp ứng nhu cầu bảo hiểm cơ bản của nền kinh tế và dân cư và cũng khẳng định rằng việc
phát triển ngành bảo hiểm phải đồng hành với sự phát triển nền kinh tề – xã hội là điều tất yếu.
 
Thread starter Similar threads Forum Replies Date
NP Tú Trinh Bảo Hiểm - Bất Động Sản 0
NP Tú Trinh Bảo Hiểm - Bất Động Sản 0
NP Tú Trinh Bảo Hiểm - Bất Động Sản 0
NP Tú Trinh Bảo Hiểm - Bất Động Sản 0
NP Tú Trinh Bảo Hiểm - Bất Động Sản 0
NP Tú Trinh Bảo Hiểm - Bất Động Sản 0
NP Tú Trinh Bảo Hiểm - Bất Động Sản 0
NP Tú Trinh Bảo Hiểm - Bất Động Sản 0
NP Tú Trinh Bảo Hiểm - Bất Động Sản 0
NP Tú Trinh Bảo Hiểm - Bất Động Sản 0

Similar threads

Khuyến mãi vps
Top