Chuyên Đề Đánh giá và quản lý rủi ro các sinh vật biến đổi gen

NP Tú Trinh

Well-Known Member
#1
Mục lục


Bảng viết tắt . 4
Lời giới thiệu . 5
Mở đầu 6
1. Sinh vật biến đổi gen và an toàn sinh học 7
2. Đánh giá rủi ro 10
3. Quản lý rủi ro . 19
4. Quản lý an toàn sinh học và vấn đề đánh giá, quản lý rủi ro ở một số quốc gia tiêu biểu 22
5. Nỗ lực tạo sự thống nhất giữa các quốc gia trong quản lý an toàn sinh học, đánh giá và quản lý rủi ro cũng nhưng trao đổi thông tin về an toàn sinh học 26
6. Một số cách tiếp cận nhằm thống nhất quản lý An toànsinh học và trao đổi thông tin An toàn sinh học 31
7. Quản lý an toàn sinh học và trao đổi thông tin ở Việt Nam 34
Tài liệu tham khảo chính . 35
 

Attachments

Thread starter Similar threads Forum Replies Date
NP Tú Trinh Sinh Học - Thực Phẩm 0
NP Tú Trinh Sinh Học - Thực Phẩm 0
NP Tú Trinh Sinh Học - Thực Phẩm 0
NP Tú Trinh Sinh Học - Thực Phẩm 0
NP Tú Trinh Sinh Học - Thực Phẩm 0
NP Tú Trinh Sinh Học - Thực Phẩm 0
NP Tú Trinh Sinh Học - Thực Phẩm 0
NP Tú Trinh Sinh Học - Thực Phẩm 0
NP Tú Trinh Sinh Học - Thực Phẩm 0
NP Tú Trinh Sinh Học - Thực Phẩm 0

Similar threads

Khuyến mãi vps
Top