Tài Liệu Đề kiểm tra kết thúc học phần Nhiệt học 2011 - 2012 - Trường ĐHSPTPHCM

NP Tú Trinh

Well-Known Member
#1
[h=2]Tên đề tài : Đề kiểm tra kết thúc học phần Nhiệt học 2011 - 2012 - Trường ĐHSPTPHCM[/h]

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN – HỌC KỲ: I – NH: 2011 – 2012
Ngành đào tạo: Sư phạm Vật lý – 102
Học phần thi: 120 phút không kể thời gian phát đề
Câu 1: (3 điểm)
a) Nêu nguyên tắc hoạt động của động cơ nhiệt. Cho biết các cách nâng cao hiệu suất của động
cơ nhiệt.
b) Vẽ chu trình Carnot trên đồ thị (p; V). Tìm mối liên hệ giữa hiệu suất (η) của động cơ nhiệt
chạy thuận nghịch lý tưởng với hiệu suất làm lạnh (ɛ) của máy lạnh thuận nghịch khi chạy
theo chiều ngược lại.
c) Áp dụng kết quả của câu trên để tính η. Cho biết ɛ = 3.
Câu 2: (3 điểm)
a) Vẽ họ đường đẳng nhiệt Vander – Waals trên đồ thị (p; V). Từ đó cho biết sự khác nhau giữa
khí thực và khí lý tưởng? Với điều kiện nào thì khí thực được coi là khí lý tưởng.
b) Theo cấu trúc vật lý, có mấy laoị mạng tinh thể. Nêu đặc điểm của từng loại. Cho thi dụ minh
họa.
c) Tính nội năng và nhiệt dung của một kilomol của muối KNO3 ở nhiệt độ T = 300 K.
Câu 3: (2,5 điểm)
Một kilomol khí lý tưởng đơn nguyên tử biến đổi trạng
thái đầu (A) đến trạng thái cuối (C) theo hai quá trình
ADC và ABC (trên hình vẽ bên).
a) Trong quá trình nào hệ nhận được nhiều hơn và
nhiều hơn bao nhiêu lần?
b) Nếu coi khối khí biến đổi trạng thái theo chu trình
ABCDA. Hãy vẽ chu trình này trên giản đồ (p; V)
rồi tính hiệu suất của nó và độ biến thiên Entropy
ở các quá trính mà hệ nhận nhiệt.
Câu 4: (1,5 điểm)
Tính năng lượng thoát ra khi hai giọt thủy ngân nhỏ hợp lại thành một giọt lớn. Biết bán kính mỗi
giọt nhỏ là r = 2,5 mm và hệ số căng mặt ngoài là α = 0,5 N/m.
---------------Hết----------------
- Sinh viên không được sử dụng tài liệu khi làm bài.
- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
Họ tên sinh viên: Số báo danh:
Ký duyệt đề của trưởng bộ môn:
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM
KHOA VẬT LÝ
 

Attachments

Khuyến mãi vps
Top