Báo Cáo Chiến lược phát triển ngành du lịch tỉnh Đồng Nai (tầm nhìn đến năm 2010)

NP Tú Trinh

Well-Known Member
#1
Chiến lược phát triển ngành du lịch tỉnh Đồng Nai (tầm nhìn đến năm 2010)


PHẦN MỞ ĐẦU

MỤC LỤC

TrangCHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC 1


1.1 Một số lý luận cơ bản về chiến lược 1


1.1.1 Khái niệm và vai trò của chiến lược .1


1.1.2 Chiến lược phát triển ngành 3


1.1.3 Qui trình hoạch định chiến lược .4


1.2 Đặc điểm của ngành du lịch .5


1.2.1 Sản phẩm du lịch .5


1.2.2 Vai trò của ngành du lịch trong nền kinh tế 6


Kết luận 7


CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG NGÀNH DU LỊCH TỈNH ĐỒNG NAI .8


2.1 Tiềm năng phát triển ngành du lịch tỉnh Đồng Nai 8


2.2 Thực trạng ngành du lịch tỉnh Đồng Nai 27


2.2.1 Cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch .27


2.2.2 Khách du lịch .29


2.2.3 Doanh thu du lịch .32


2.2.4 Hoạt động lưu trú và kinh doanh lữ hành 34


2.2.5 Các dịch vụ hỗ trợ 34


2.2.6 Đầu tư cho ngành du lịch .35


2.2.7 Nguồn nhân lực 36


2.2.8 Thực trạng tổ chức cung ứng sản phẩm, dịch vụ du lịch và công tác


khai thác các tuyến điểm du lịch. .37


2.2.9 Các yếu tố khác .38


2.3 Nhận định điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức đối với ngành


du lịch tỉnh Đồng Nai. . 412.3.1 Những điểm mạnh .42


2.3.2 Những điểm yếu .43


2.3.3 Những cơ hội để phát triển ngành du lịch 44


2.3.4 Những thách thức .45


Kết luận . 46


CHƯƠNG III: CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGÀNH DU LỊCH TỈNH


ĐỒNG NAI (TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2020) . 48


3.1 Mục tiêu, định hướng phát triển ngành du lịch tỉnh Đồng Nai đến


2010 (tầm nhìn đến năm 2020) . 48


3.1.1 Mục tiêu. .48


3.1.2 Định hướng 50


3.2 Định hướng phát triển du lịch tỉnh Đồng Nai đến 2020 . 53


3.3 Xây dựng chiến lược phát triển ngành du lịch tỉnh Đồng Nai 54


3.3.1 Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong (IFE) .54


3.3.2 Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài (EFE) .56


3.3.3 Ma trận SWOT 56


3.4 Lựa chọn chiến lược phát triển ngành du lịch tỉnh Đồng Nai 58


3.4.1 Chiến lược xâm nhập thị trường theo hướng thu hút khách trong và ngoài nước .58
3.4.2 Chiến lược tăng trưởng tập trung hướng phát triển sản phẩm du lịch .59
3.4.3 Chiến lược liên doanh liên kết phát triển du lịch .61


3.4.4 Chiến lược giữ gìn, tôn tạo và phát triển tài nguyên du lịch 62


3.5 Một số giải pháp chủ yếu để thực hiện chiến lược 63


3.5.1 Giải pháp về đầu tư 63


3.5.2 Giải pháp về vốn 643.5.3 Giải pháp đa dạng hóa sản phẩm du lịch .66


3.5.4 Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp


kinh doanh du lịch .68


3.5.5 Giải pháp về tuyên truyền, quảng bá du lịch .71


3.5.6 Giải pháp về phát triển nguồn nhân lực .71


3.5.7 Giải pháp bảo đảm an toàn cho khách du lịch .73


3.5.8 Giải pháp phát triển bền vững du lịch 73


3.6 Kiến nghị 75


3.6.1 Đối với Trung ương. .75


3.6.2 Đối với Tỉnh Đồng Nai. .75


KẾT LUẬN


TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài:


Ngày nay, tại nhiều nước trên thế giới, du lịch đang được xem là một trong những ngành kinh tế hàng đầu, phát triển với tốc độ cao bởi những lợi ích to lớn về kinh tế - xã hội mà bản thân ngành Du lịch đem lại. Điều này càng thể hiện rõ hơn trước xu thế toàn cầu hóa và hội nhập nền kinh tế quốc tế.
Việt Nam nằm trong số những quốc gia có tài nguyên du lịch đa dạng, phong phú. Phát triển du lịch không chỉ góp phần thực hiện các mục tiêu, định hướng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội mà còn góp phần to lớn để Việt Nam phát triển, mở rộng quan hệ đối ngoại trong xu thế toàn cầu hóa, thực hiện tốt đường lối đối ngoại rộng mở của Đảng. Phát triển du lịch còn là cơ hội giới thiệu với thế giới về con người, đất nước và nền văn hóa đậm đà bản sắc của dân tộc Việt Nam.
Trong những năm gần đây ngành du lịch nước ta phát triển với tốc độ khá nhanh, từng bước khẳng định là điểm đến lý tưởng, an toàn cho du khách quốc tế. Nhu cầu du lịch của người dân trong nước cũng gia tăng theo tốc độ phát triển kinh tế đất nước. Nhu cầu du lịch không còn đơn thuần là tham quan thắng cảnh, nghỉ dưỡng mà phải kết hợp với học hỏi, khám phá, nghiên cứu, mạo hiểm, chữa bệnh
Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách, ngành du lịch phải không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ, phát triển dựa trên cơ sở lợi thế tự nhiên sẵn có, hình thành nét đặc trưng riêng. Phát triển du lịch quốc gia phải gắn liền với sự phát triển du lịch của từng địa phương. Với tiềm năng và tài nguyên du lịch sẵn có, Tỉnh Đồng Nai có lợi thế phát triển du lịch rất lớn. Tuy nhiên hiệân nay ngành du lịch Tỉnh phát triển chưa tương xứng với tiềm năng

của mình. Vì vậy, Tỉnh cần có chiến lược phát triển du lịch phù hợp nhằm phát huy những lợi thế sẵn có của mình, góp phần vào sự phát triển chung.
Đề tài: Chiến lược phát triển ngành du lịch Tỉnh Đồng Nai (tầm nhìn đến năm 2020) có ý nghĩa cấp thiết, mong muốn góp phần cùng ngành du lịch Tỉnh Đồng Nai định hướng chiến lược phát triển phù hợp cho ngành du lịch của Tỉnh nhà trong thời gian sắp tới.
2. Mục tiêu nghiên cứu:


Mục tiêu của đề tài là phân tích tiềm năng và thực trạng của ngành du lịch Tỉnh Đồng Nai, đánh giá những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức, từ đó định hướng chiến lược phát triển phù hợp cho ngành này, đề ra các giải pháp, kiến nghị để thực hiện chiến lược.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài:


Đề tài nghiên cứu hoạt động của ngành du lịch tỉnh Đồng Nai trong mối quan hệ với sự phát triển của ngành trong cả nước. Đề tài không đi sâu nghiên cứu các vấn đề chuyên môn về du lịch mà chỉ phân tích những vấn đề tổng quát phục vụ cho việc xây dựng và lựa chọn chiến lược phát triển ngành du lịch Tỉnh Đồng Nai.
4. Phương pháp nghiên cứu:


Luận văn chủ yếu sử dụng các phương pháp phân tích và tổng hợp, phương pháp thống kê, so sánh kết hợp với phương pháp khảo sát thực tế.
5. Kết cấu của luận văn:


Ngoài phần mở đầu, kết luận, nội dung luận văn gồm 3 chương:


Chương I : Cơ sở lý luận về chiến lược.


Chương II : Thực trạng ngành du lịch Tỉnh Đồng Nai.


Chương III : Định hướng chiến lược và một số giải pháp phát triển ngành du lịch Tỉnh Đồng Nai tầm nhìn đến năm 2020.
 

Attachments

Similar threads

Khuyến mãi vps
Top