Luận Văn Chiến lược phát triển du lịch tỉnh Preah – Campuchia đến năm 2015

NP Tú Trinh

Well-Known Member
#1
Chiến lược phát triển du lịch tỉnh Preah – Campuchia đến năm 2015
MỤC LỤC


Trang
MỞ ĐẦU . 1


CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ DU LỊCH VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH 6


1.1. KHÁI NIỆM VÀ LỊCH SỬ HÌNH THÀNH DU LỊCH 6
1.2. THỊ TRƯỜNG DU LỊCH 8
1.2.1. Cung du lịch . 8
1.2.2. Cầu du lịch . 8
1.2.3. Sản phẩm du lịch 8
1.3. CÁC NGUỒN LỰC ĐỂ PHÁT TRIỂN DU LỊCH . 9
1.3.1. Tài nguyên thiên nhiên 9
1.3.2. Tài nguyên nhân văn . 11
1.3.3. Cơ sở hạ tầng và vật chất kỹ thuật 13
1.3.4. Các yếu tố khác . 13
1.4. VÀI TRÒ CỦA NGÀNH DU LỊCH . 14
1.4.1. Vai trò của ngành du lịch đối với phát triển nền kinh tế . 14
1.4.2. Vai trò của du lịch trong lĩnh vực văn hóa – xã hội 14
1.4.3. Vai trò của ngành du lịch đối với môi trường sinh thái . 15
1.4.4. Vai trò của ngành du lịch đối với chính trị . 15
1.5. THỰC TIỄN VÀ KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA 16
1.5.1. Thực tiễn phát triển du lịch một số quốc gia . 16
1.5.2. Những bài học rút ra từ thực tế phát triển du lịch tại một số quốc gia 20


CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH PREAH VIHEAR - CAMPUCHIA 21


2.1. TIỀM NĂNG, LỢI THẾ VÀ ĐIỀU KIỆN PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH PREAH VIHEAR . 21
2.1.1. Khái quát tỉnh Preah Vihear 21
2.1.2. Vị trí địa lý . 21
2.1.3. Tài nguyên du lịch . 22
2.1.3.1. Tài nguyên thiên nhiên . 22
2.1.3.2. Tài nguyên nhân văn . 23
2.1.4. Chủ trương, chính sách phát triển du lịch của tỉnh Preah Vihear 25
2.2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH PREAH VIHEAR 26
2.2.1. Cơ sở hạ tầng . 26

2.2.1.1. Mạng lưới đường sá và phương tiện giao thông 26
2.2.1.2. Phương tiện thông tin liên lạc 27
2.2.1.3. Hệ thống các công trình cấp điện, nước 27
2.2.2. Cở sở vật chất kỹ thuật du lịch 27
2.2.2.1. Cơ sở phục vụ ăn uống, lưu trú 28
2.2.2.2. Mạng lưới của hàng thương nghiệp . 28
2.2.2.3. Cơ sở thể thao 28
2.2.2.4. Cơ sở y tế . 29
2.2.2.5. Các công trình phục vụ hoạt động thông tin văn hoá . 29
2.2.2.6. Cơ sở phục vụ dịch vụ bổ sung khác . 29
2.2.3. Lượng khách du lịch . 30
2.2.4. Lao động trong ngành du lịch 31
2.2.5. Thị trường du lịch . 32
2.2.6. Tình hình đầu tư vào ngành du lịch 32
2.2.7. Sản phẩm du lịch của tỉnh 34
2.2.8. Quản lý Nhà nước về du lịch . 34
2.3. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH PREAH VIHEAR 34
2.3.1. Những kết quả đạt được . 34
2.3.1.1. Lượng khách 34
2.3.1.2. Chính sách đầu tư phát triển 35
2.3.1.3. Nguồn nhân lực trong ngành . 35
2.3.1.4. Môi trường . 36
2.3.2. Những hạn chế yếu kém 36
2.3.2.1. Cơ sở hạ tầng vật chất kỹ thuật . 36
2.3.2.2. Nguồn nhân lực . 37
2.3.2.3. Công tác tuyên truyền quảng bá và xúc tiến du lịch 37
2.3.2.4. Sự tham gia của chính quyền và của cộng đồng địa phương 37
2.3.2.5. Các dịch vụ hỗ trợ cho ngành du lịch 37
2.3.2.6. Công tác tổ chức tour và sản phẩm du lịch . 38
2.3.3. Những nguyên nhân . 38
2.3.3.1. Chiến lược quy hoạch đầu tư và phát triển . 38
2.3.3.2. Nguồn vốn đầu tư 38
2.3.3.3. Hệ thống các giải pháp kết hợp 38
2.3.3.4. Công tác tổ chức quản lý và điều hành . 39
2.3.3.5. Chiến lược đào tạo và bố trí nhân lực phục vụ ngành du lịch . 39
2.3.3.6. Triển khai và áp dụng khoa học công nghệ 39


CHƯƠNG 3: CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH PREAH VIHEAR – CAMPUCHIA ĐẾN NĂM 2015 40

3.1. QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH PREAH VIHEAR . 40
3.1.1. Coi việc đầu tư cơ sở hạ tầng và đào tạo phát triển nguồn nhân lực là nhiệm vụ cấp bách hàng đầu trong việc phát triển du lịch tỉnh Preah Vihear. . 40
3.1.2. Phát triển ngành du lịch tỉnh Preah Vihear là rất cần thiết trong việc đột phá chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong tỉnh. Do đó cần phải kết hợp nhiều nguồn lực đầu tư nước ngoài, trong nước và liên kết với nhau. 40
3.1.3. Du lịch cần phát triển trong mối quan hệ liên ngành liên vùng với nội dung văn hoá sâu sắc và xã hội hoá cao . 41
3.1.4. Phát triển du lịch nhanh và bền vững, tranh thủ khai thác mọi nguồn lực trong và ngoài nước, phát huy sức mạnh tổng hợp của các thành phần tham gia, nâng cao chất lượng và đa dạng hoá sản phẩm đáp ứng yêu cầu phát triển 41
3.1.5. Phát triển du lịch quốc tế và du lịch nội địa, đảm bảo hiệu quả cao về chính trị và kinh tế – xã hội, lấy phát triển du lịch quốc tế là hướng đột phá 42
3.2. CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH PREAH VIHEAR ĐẾN NĂM 2015 . 43
3.2.1. Căn cứ xây dựng chiến lược . 43
3.2.2. Chiến lược phát triển du lịch tỉnh Preah Vihear đến năm 2015 46
3.2.2.1. Chiến lược phát triển thị trường, xúc tiến, tuyên truyền quảng bá du
lịch 46
3.2.2.2. Chiến lược phát triển sản phẩm 48
3.2.2.3. Chiến lược đầu tư phát triển du lịch Preah Vihear 49
3.2.2.4. Chiến lược bảo vệ, tôn tạo tài nguyên du lịch và môi trường . 52
3.2.2.5. Chiến lược xây dựng cơ sở hạ tầng cho phát triển du lịch 53
3.2.2.6. Chiến lược về hợp tác quốc tế . 55
3.2.2.7. Chiến lược phát triển nguồn nhân lực . 57
3.3. KIẾN NGHỊ 58
3.3.1. Đối với Nhà nước và Bộ du lịch 58
3.3.2. Đối với UBND tỉnh và Sở du lịch 59


KẾT LUẬN . 60


TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤCMỞ ĐẦU


1. Tính cấp thiết của đề tài:


Campuchia coi việc phát triển ngành du lịch là một trong những ngành mũi nhọn trong thời gian tới, đồng thời thông qua đó để chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong cả nước. Trong bối cảnh đó việc phát triển du lịch tỉnh Preah Vihear là rất cần thiết góp phần đưa ngành du lịch Campuchia phát triển mạnh và bền vững.
Tỉnh Preah Vihear là tỉnh hoạt động nông nghiệp, kém hiệu quả, đời sống người dân rất khó khăn, mặc dầu Preah Vihear này nằm ở vị trí địa lý rất thuận lợi trong việc phát triển du lịch. Preah Vihear có biên giới giáp Thái Lan, Lào, có tiềm năng du lịch phong phú, là nơi có 3 khu đền tháp nổi tiếng: Koh Ker, Preah Khan và Preah Vihear – được UNESCO công nhận là di sản văn hoá thế giới. Tuy nhiên trong thời gian qua, ngành du lịch của tỉnh này phát triển rất kém, chưa tương xứng với tiềm năng hiện có. Do đó, việc tìm ra chiến lược, biện pháp để khai thác và phát triển ngành du lịch nhằm tận dụng tiềm năng du lịch phong phú và giải quyết công ăn việc làm để tạo thu nhập cho người dân địa phương, là vô cùng cấp bách và cần thiết.
Trong bối cảnh đó tác giả đã chọn đề tài “chiến lược phát triển du lịch tỉnh Preah Vihear – Campuchia đến năm 2015” làm luận văn thạc sĩ của mình nhằm đóng góp một số biện pháp thiết thực để phát triển du lịch tại tỉnh Preah Vihear.
2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:


Đề tài này chỉ tập trung chủ yếu vào đối tượng là phát triển ngành du lịch tỉnh Preah Vihear, và có xu hướng nhắm đến trong tương lai là phát triển du lịch xanh và bền vững.
Phạm vi nghiên cứu về du lịch là rất rộng và phong phú. Tuy nhiên đề tài tập trung chủ yếu vào việc làm rõ những vấn đề lý luận về phát triển du lịch, nghiên cứu kinh nghiệm phát triển du lịch của một số nước, đồng thời đánh giá tiềm năng

du lịch và phân tích thực trạng phát triển du lịch tỉnh Preah Vihear trong thời gian qua để có cái nhìn thực tế nhằm tìm ra những biện pháp, chiến lược hợp lý để phát triển du lịch tỉnh Preah Vihear trong thời gian tới.
3. Phương pháp nghiên cứu:


Trong quá trình nghiên cứu, đề tài sử dụng đồng bộ nhiều phương pháp, trong đó quan trọng nhất là các phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, kết hợp với phương pháp so sánh đối chiếu, phân tích và tổng hợp, suy diễn, và cuối cùng là phương pháp trừu tượng hóa khoa học để nghiên cứu tình hình phát triển du lịch du lịch Campuchia nói chung và tỉnh Preah Vihear nói riêng. Từ kết quả nghiên cứu, đề tài rút ra những kết luận mang tính lý luận và thực tiễn để làm cơ sở cho việc đề xuất những chiến lược mang tính đội phá, đồng thời đề ra những biện pháp mang tính chiến thuật để phát triển ngành du lịch Campuchia.
4. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu:


¾ Mục đích: Đề tài đề xuất những chiến lược chủ yếu và các biện pháp có cơ sở khoa học để phát triển ngành du lịch tỉnh Preah Vihear trong thời gian tới nhằm góp phần tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.
¾ Nhiệm vụ: Thông qua việc làm rõ lý luận và phân tích thực tiễn phát triển du lịch tỉnh Preah Vihear thời gian qua, và cuối cùng là đề xuất những chiến lược và biện pháp thực hiện cho sở du lịch tỉnh Preah Vihear nói riêng và Bộ du lịch Campuchia nói chung.
5. Kết cấu của đề tài: bao gồm:


Mở đầu
Chương 1: Tổng quan về du lịch và phát triển du lịch.
Chương 2: Thực trạng phát triển ngành du lịch tỉnh Preah Vihear.
Chương 3: Chiến lược phát triển du lịch tỉnh Preah Vihear đến năm 2015.
Kết luận
Danh mục tài liệu tham khảo
Danh mục phụ lục
 

Attachments

Similar threads

Khuyến mãi vps
Top