Tài Liệu Các ưu điểm của captive đối với một công ty

NP Tú Trinh

Well-Known Member
#1
Ban đầu các captive được sinh ra là vì các doanh nghiệp hoài nghi tính hiệu quả của
việc bảo hiểm rủi ro có tần suất cao. Bảo hiểm các rủi ro này chẳng khác nào chuyển
trả cho nhau những số tiền thấy trước được một các khá chính xác (phí bảo hiểm và
tiền bồi thường), không phải là bảo hiểm. Việc bảo hiểm như vậy không đem lại kết
quả gì nhiều, mà đòi hỏi chi phí tốn kém để thực hiện. Mặt khác, giữ lại các rủi ro tốt thì
sẽ được lợi trực tiếp vì tỉ lệ bồi thường của những rủi ro ấy thấp hơn tỉ lệ bồi thường
trung bình (phí bảo hiểm tính trên tỉ lệ tổn thất trung bình). Giữ lại rủi ro trung bình sẽ
khuyến khích giảm tỉ lệ tổn thất thông qua các biện pháp quản lý rủi ro thích hợp.
 

Similar threads

Khuyến mãi vps
Top