Luận Văn Các giải pháp góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa đến năm 2015

NP Tú Trinh

Well-Known Member
#1
Các giải pháp góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa đến năm 2015
PHÁN MÅ ÂÁU

MUC LUCCHÆÅNG 1: CÅ SÅ LY LUÁN CHUNG CUA ÂÃ TAI 1

1.1 Ly luán cå ban vã du lëch . 1

1.1.1 Khai niãm vã khach du lëch 1

1.1.2 Khai niãm vã san phám du lëch . 1

1.1.3 Khai niãm vã du lëch . 3

1.1.4 Khai niãm vã nganh du lëch 3

1.2. Ly luán vã canh tranh va nàng læc canh tranh . 4

1.2.1. Khai niãm vã canh tranh 4

1.2.2 Khai niãm vã nàng læc canh tranh . 5

1.2.3 Cac yãu tä anh hæång va cáu thanh nàng læc canh tranh cua nganh

du lëch . 6

1.2.3.1. Mäi træång vé mä . 6

1.2.3.2 Mäi træång vi mä . 8

1.2.3.3 Mäi træång näi bä 9

1.3 Khai quat tçnh hçnh hoat âäng du lëch trãn thã giåi, khu væc Âäng Nam A

va Viãt Nam 10

1.3.1 Khai quat tçnh hçnh du lëch thã giåi . 10

1.3.2 Khai quat tçnh hçnh du lëch cua cac næåc trong khu væc Âäng Nam A

(ASEAN) 11

1.3.3 Khai quat tçnh hçnh du lëch Viãt Nam 11

CHÆÅNG 2: THÆC TRANG NGANH DU LËCH TÈNH KHANH HOA VA ÂANH GIA NÀNG LÆC CANH TRANH CUA NGANH DU LËCH TÈNH KHANH HOA . 14
2.1. Vë trê âëa ly, âiãu kiãn tæ nhiãn, khê háu va dán sä 14

2.2 Thæc trang cac yãu tä cáu thanh nàng læc canh tranh cua nganh du lëch tènh

Khanh Hoa 15

2.2.1 Cac nguän læc phat triãn du lëch 15

2.2.1.1 Nguän nhán læc . 15


2.2.1.2 Tai nguyãn du lëch . 17

2.2.1.3 Cå så ha táng phuc vu du lëch . 21

2.2.1.4 Cå så vát chát- ky thuát phuc vu du lëch 23

2.2.2 Thæc trang hoat âäng kinh doanh cua nganh du lëch Khanh Hoa . 24

2.2.2.1 Læång khach du lëch âãn Khanh Hoa . 24

2.2.2.2. Doanh thu tæ du lëch cua tènh Khanh Hoa . 25

2.2.2.3 Cac dëch vu hä trå 26

2.2.2.4 Hoat âäng marketing cua nganh du lëch Khanh Hoa . 27

2.2.2.5 Hoat âäng âáu tæ vao nganh du lëch tènh Khanh Hoa . 28

2.2.3 Nhán âënh nhæng âiãm manh, âiãm yãu cua du lëch tènh Khanh Hoa. 29

2.2.3.1 Nhæng âiãm manh cua nganh du lëch tènh Khanh Hoa 29

2.2.3.2 Nhæng âiãm yãu cua du lëch tènh Khanh Hoa 29

2.3 Cac yãu tä anh hæång âãn nàng læc canh tranh cua nganh du lëch

Khanh Hoa . 31

2.3.1 Yãu tä kinh tã . 31

2.3.2 Yãu tä chênh trë va luát phap 32

2.3.3 Yãu tä vàn hoa xa häi . 32

2.3.4 Yãu tä cäng nghã va ky thuát . 33

2.3.5 Mäi træång tæ nhiãn . 33

2.3.6 Cac âäi thu canh tranh 34

2.3.6 Khach hang . 37

2.3.7 Cå häi va thach thæc âäi våi nganh du lëch Khanh Hoa 38

2.3.7.1 Cac cå häi âäi våi nganh du lëch Khanh Hoa 38

2.3.7.2 Nhæng thach thæc âäi våi nganh du lëch Khanh Hoa 39

CHÆÅNG 3 : CAC GIAI PHAP GOP PHÁN NÁNG CAO NÀNG LÆC

CANH TRANH CUA DU LËCH KHANH HOA ÂÃN NÀM 2015 . 40

3.1 Quan âiãm va muc tiãu phat triãn cua du lëch Khanh Hoa âãn nàm 2015

3.1.1 Quan âiãm phat triãn cua du lëch Khanh Hoa . 40

3.1.2 Muc tiãu phat triãn cua du lëch Khanh Hoa 41

3.1.2.1 Muc tiãu täng quat . 41


3.1.2.2 Muc tiãu cu thã chu yãu . 41

3.2 Cac giai phap náng cao nàng læc canh tranh cua nganh du lëch Khanh Hoa

tæ nay âãn nàm 2015 . 42

3.2.1 Nhom giai phap tán dung æu âiãm 42

3.2.1.1 Giai phap xám nháp thë træång . 42

3.2.1.2 Giai phap phat triãn thë træång . 44

3.2.1.3 Giai phap âa dang hoa va khac biãt hoa san phám 45

3.2.1.4 Giai phap thu hut vän âáu tæ 48

3.2.1.5 Giai phap tän tao va bao vã mäi træång . 49

3.2.2 Nhom giai phap khàc phuc âiãm yãu 51

3.2.2.1 Giai phap vã phat triãn nguän nhán læc . 51

3.2.2.2 Giai phap tàng cæång tä chæc quan ly va cå chã chênh sach vã

du lëch . 53

3.2.3 Nhom giai phap hä trå

3.2.3.1 Giai phap vã xuc tiãn quang ba du lëch 55

3.2.3.2. Giai phap phat triãn du lëch bãn væng våi sæ tham gia . 57 cua cäng âäng âëa phæång
3.4 Kiãn nghë . 58

3.4.1 Kiãn nghë våi chênh phu, cac Bä nganh trung æång 58

3.4.2 Kiãn nghë våi Uy ban nhán dán tènh, Thanh phä va cac Huyãn 59

KÃT LUÁN PHU LUC
TAI LIÃU THAM KHAO


PHÁN MÅ ÂÁU


1. Ly do chon âã tai :

Ngay nay trãn thã giåi, du lëch âæåc coi la mät trong nhæng nganh kinh tã hang âáu, phat triãn våi täc âä cao, thu hut âæåc nhiãu quäc gia tham gia vç nhæng låi êch to lån vã nhiãu màt ma no âem lai. Trong thåi gian qua, Nganh du lëch Viãt Nam âa co nhæng bæåc phat triãn væåt bác, nhanh chong thu hep khoang cach våi du lëch cua cac næåc trong khu væc, mang lai hiãu qua nhiãu màt, thuc âáy chuyãn dëch cå cáu kinh tã, tao ra nhiãu gia trë måi va nguän thu cho âát næåc, gop phán têch cæc vao tiãn trçnh âäi måi, häi nháp khu væc va thã giåi cua âát næåc.
Nàm trong bäi canh chung cua sæ phat triãn du lëch Viãt Nam, trong nhæng nàm qua, nganh du lëch Khanh Hoa âa co nhæng bæåc phat triãn quan trong âã trå thanh mät trung tám du lëch näi tiãng cua âát næåc. Trong qua trçnh phat triãn, nganh du lëch Khanh Hoa âa thæc hiãn tàng cæång âáu tæ, âa dang hoa cac san phám du lëch, náng cao cac tiãu chuán cua nganh, náng cao trçnh âä dán trê, phat huy ban sàc vàn hoa dán täc, bao vã canh quan mäi træång. Cung våi sæ phat triãn cua mçnh, nganh du lëch âa âong gop têch cæc vao cäng cuäc phat triãn kinh tã chung cua âëa phæång, tac âäng manh me âãn sæ phat triãn cua cac nganh kinh tã khac, thæc sæ giæ vai tro la nganh kinh tã mui nhon cua tènh Khanh Hoa trong giai âoan hiãn nay.
Tuy nhiãn, trong qua trçnh phat triãn, nganh du lëch Khanh Hoa cung âa bäc lä mät sä màt han chã cán khàc phuc, sæ phat triãn cua nganh chæa tæång xæng våi tiãm nàng du lëch cua tènh. Bãn canh âo, trong xu hæång phat triãn chung cua du lëch thã giåi, nganh du lëch Khanh Hoa khäng nhæng phai canh tranh våi nganh du lëch cua cac âëa phæång khac trong næåc ma con phai canh tranh rát quyãt liãt våi nganh du lëch cua cac næåc trong khu væc va trãn thã giåi. Træåc thæc trang nay,


viãc âã ra cac giai phap nhàm náng cao sæc canh tranh cho nganh du lëch Khanh Hoa la mät yãu cáu khach quan va cáp thiãt âäi våi sæ phat triãn kinh tã xa häi chung cua tènh. Våi mong muän âæåc gop phán vao viãc phán têch va giai quyãt yãu cáu nay, tao thãm nhæng cå så cho tènh Khanh Hoa xac âënh cac giai phap âã væåt qua thach thæc, náng cao nàng læc canh tranh cua nganh du lëch tènh, tao ra thã va læc væng chàc cho sæ phat triãn kinh tã xa häi chung cua tènh, chung täi chon âã tai nghiãn cæu :“ Cac giai phap gop phán náng cao nàng læc canh tranh cua nganh du lëch tènh Khanh Hoa dãn nàm 2015” lam âã tai cho luán vàn thac sé cua mçnh.
2. Muc tiãu nghiãn cæu :

Trãn cå så phán têch thæc trang phat triãn cua nganh du lëch Khanh Hoa trong thåi gian qua, xac âënh cac yãu tä cáu thanh va phán têch cac yãu tä aính hæång âãn nàng læc canh tranh cua nganh du lëch tènh, tæ âo âã ra cac giai phap nhàm náng cao nàng læc canh tranh cua nganh du lëch tènh.
3. Âäi tæång va pham vi nghiãn cæu :

Âäi tæång nghiãn cæu cua âã tai la hoat âäng cua nganh du lëch Khanh Hoa, co xem xet âãn mäi quan hã våi sæ phat triãn cua nganh du lëch Viãt Nam.
Pham vi nghiãn cæu cua âã tai chu yãu táp trung âanh gia nàng læc canh tranh va âã xuát mät sä giai phap gop phán náng cao nàng læc canh tranh cua nganh du lëch Khanh Hoa trong giai âoan tæ nay âãn nàm 2015.
4. Phæång phap nghiãn cæu :

Âã tai âa sæ dung phæång phap phán têch duy vát biãn chæng va duy vát lëch sæ, phæång phap thäng kã, phæång phap so sanh va phæång phap dæ bao dæa trãn cac chênh sach phat triãn cua Nha næåc va tènh Khanh Hoa.
Kãt cáu cua luán vàn :

Luán vàn co kãt cáu gäm 3 chæång chênh :


Chæång 1 : Cå så ly luán chung cua âã tai

Chæång 2 : Thæc trang nganh du lëch tènh Khanh Hoa va âanh gia nàng læc canh tranh cua nganh du lëch tènh Khanh Hoa .
Chæång 3: Cac giai phap gop phán náng cao nàng læc canh tranh cua nganh du lëch tènh Khanh Hoa tæ nay âãn nàm 2015.
 

Attachments

Thread starter Similar threads Forum Replies Date
NP Tú Trinh Du Lịch 0
NP Tú Trinh Du Lịch 0
NP Tú Trinh Du Lịch 0
NP Tú Trinh Du Lịch 0
NP Tú Trinh Du Lịch 0
NP Tú Trinh Du Lịch 0
NP Tú Trinh Du Lịch 0
NP Tú Trinh Du Lịch 0
NP Tú Trinh Du Lịch 0
NP Tú Trinh Du Lịch 0

Similar threads

Khuyến mãi vps
Top