Bạn nào có code Form Login (VB.NET) ko

#1
:xc: chào các bạn, ko biết có bạn nào có forum login viết bằng trên ngon ngũ VB.NET ko
share cho minh với cám ơn rất nhiều!!!!!!
 

nguyenhaanh

Well-Known Member
#2
Ðề: Bạn nào có code Form Login (VB.NET) ko

Có cho mình email đi mình mail lại cho vì khong hiểu sao mình uplen không nổi, phải dùng proxy mới vào được diễn đàn nên rất chậm
 

hieu0183

New Member
#9
tắt ngay cái điệp khúc này đi .có thì share ra ko thì thôi ,
vẫn còn send mình với nhé à .
chán như con cá rán
 
#10
share thì cho tất cả anh em học hỏi đi chỉ biết đắp mền mình thui à vậy thì đừng vào 4rum là gì cho mệt
 
#11
Cho bạn nè
1.CLASS clsLogin
• GetdrUser(): lấy thông tin từ bảng Người dùng thỏa điều kiện Tên người dùng đăng nhập.
Public Function GetdrUser(ByVal strUser As String) As SqlDataReader
Try
Dim cmdUser As New SqlCommand
Dim dr As SqlDataReader
Dim sql As String
If SqlConn.State = ConnectionState.Closed Then
ConnectDatabases()
End If
sql = "SELECT * FROM tblNguoiDung where TenNguoiDung='" & strUser & "'"
With cmdUser
.Connection = SqlConn
.CommandText = sql
.CommandType = CommandType.Text
End With
dr = cmdUser.ExecuteReader()
Return dr
Catch ex As Exception
MessageBox.Show(ex.ToString)
End Try
End Function
• GetdrUsercbo(): Lấy tên người dùng để nạp vào danh sách lựa chọn người dùng.
Public Function GetdrUsercbo() As SqlDataReader
'Hàm nạp danh sách người dùng vào Combo Người dùng
Try
Dim cmdUser As New SqlCommand
Dim dr As SqlDataReader
Dim sql As String
If SqlConn.State = ConnectionState.Closed Then
ConnectDatabases()
End If
sql = "SELECT * FROM tblNguoiDung"
With cmdUser
.Connection = SqlConn
.CommandText = sql
.CommandType = CommandType.Text
End With
dr = cmdUser.ExecuteReader()
Return dr
Catch ex As Exception
MessageBox.Show(ex.ToString)
End Try
End Function
 
Khuyến mãi vps
Top