Tài Liệu Bản đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

NP Tú Trinh

Well-Known Member
#1
Đơn vị :
Địa chỉ :
Điện thoại : Mã Số:
Số tài khoản :
Mở tại :
Đăng ký nộp BHXH từ tháng (tháng mà bạn đi nộp bộ hồ sơ) năm 2008 như sau:
Tổng số lao động: .người
Tổng quỹ tiền lương: Tỷ lệ trích nộp: 23 %
Đơn vị thuộc diện nộp BHXH, BHYT: hàng tháng.
Về kinh phí chi BHXH ngắn hạn (2%): Không giữ lại và thanh quyết toán theo số phát sinh.
 

Similar threads

Khuyến mãi vps
Top