Photoshop CS6: Xóa đối tượng tạo background dùng pen tool.

Share: