Hàm Concatenate, nối các chuỗi ký tự, nối câu, nối chữ, nối text trong ExcelNội dung của video này, tôi chia sẻ hàm Concatenate trong Excel, hàm này được sử dụng để nối các chuỗi ký tự, nối các câu chữ, nối các text trong Excel lại với nhau.
** *Hãy nhấn vào nút đăng ký (Subscribe) để nhận được nhiều video mới ***
#thanhdung #huongdanexcel #excelboban

Nguồn: https://freecode.com.vn/

Share: